Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:419

Publicerad den 11 juni 2019
Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Utfärdad den 5 juni 2019

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 kap. 4 a §, 11 kap. 13 §, 13 kap. 3 §, 16 kap. 5 § och 22 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2018/19:83, bet. 2018/19:FiU40, rskr. 2018/19:237.

4 a §

2) I denna lag betyder

2)

Senaste lydelse 2017:679.

 • direktivet om marknader för finansiella instrument: Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1034,

 • krishanteringsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inrättande av en ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av rådets direktiv 82/891/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU samt Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012, i den ursprungliga lydelsen,

 • marknadsmissbruksförordningen: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG,

 • prospektförordningen: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juli 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG,

 • tillsynsförordningen: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012,

 • öppenhetsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004 om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av direktiv 2001/34/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/50/EU.

13 §

3) Ett värdepappersinstitut som driver en MTF-plattform får ansöka hos Finansinspektionen om att få plattformen registrerad som en tillväxtmarknad för små och medelstora företag. Finansinspektionen ska bifalla ansökan om

3)

Senaste lydelse 2017:679.

 1. minst 50 procent av de emittenter vars finansiella instrument tas upp till handel på plattformen är små och medelstora företag,

 2. det finns lämpliga kriterier för upptagande av finansiella instrument till handel på plattformen,

 3. det finns tillräcklig information offentliggjord för att göra det möjligt för investerare att fatta ett välgrundat beslut om att investera eller inte investera i de finansiella instrumenten, antingen i form av ett prospekt enligt prospektförordningen eller, om ett prospekt inte krävs, ett upptagandedokument,

 4. det finns ändamålsenlig, fortlöpande och regelbunden finansiell rapportering från emittenterna,

 5. emittenterna och personer som har ledande ställning hos dem samt närstående till emittenterna och personer som har ledande ställning hos emittenterna uppfyller kraven i marknadsmissbruksförordningen,

 6. tillsynsinformation som rör emittenterna lagras och sprids till allmänheten, och

 7. det finns effektiva system och kontroller som syftar till att förhindra och upptäcka marknadsmissbruk i enlighet med kraven i marknadsmissbruksförordningen.

3 §

Finansiella instrument får tas upp till handel på en reglerad marknad genom att börsen, efter prövning enligt 15 kap. 2 §, beslutar om upptagande till handel.

Om det finns en skyldighet enligt prospektförordningen att upprätta ett prospekt, får handel med instrumentet inte inledas förrän

 1. prospektet har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen eller inspektionen har fått en anmälan enligt artikel 25 i den förordningen, och

 2. prospektet har offentliggjorts enligt förordningen.

5 §

En utgivare av aktier eller av obligationer eller andra överlåtbara skuldförbindelser som inte är av sådant slag som anges i 18 kap. 2 § första stycket 1 ska offentliggöra en delårsrapport för räkenskapsårets första sex månader (halvårsrapport). Halvårsrapporten ska offentliggöras så snart som möjligt och senast två månader efter rapportperiodens utgång.

Första stycket gäller inte om utgivaren har offentliggjort ett universellt registreringsdokument som uppfyller de krav som framgår av artikel 9.12 andra stycket i prospektförordningen.

1 §

4) Finansinspektionen ska, efter en underrättelse om handelsstopp enligt 11 kap. 12 § fjärde stycket eller 13 kap. 7 a § fjärde stycket, så snart det kan ske besluta om handelsstoppet ska bestå, om det berott på

4)

Senaste lydelse 2017:679.

 1. misstänkt marknadsmissbruk,

 2. ett uppköpserbjudande,

 3. att investerarna inte i tillräcklig omfattning har tillgång till information om emittenten eller det finansiella instrumentet, eller

 4. att emittentens ställning är sådan att handeln skulle skada investerarnas intressen.

Finansinspektionen får, utan föregående beslut av en börs eller ett värdepappersinstitut, besluta om handelsstopp på sådan grund som anges i första stycket.

I lagen (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning finns ytterligare bestämmelser om rätt för Finansinspektionen att besluta om handelsstopp i vissa fall.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:419

1. Denna lag träder i kraft den 21 juli 2019.

2. Prospekt som före ikraftträdandet har offentliggjorts enligt 2 kap. lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument ska vid tillämpningen av 11 kap. 13 § 3 anses vara offentliggjorda enligt prospektförordningen.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Anna Jegnell
(Finansdepartementet)