Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:726

Publicerad den 26 november 2019
Utfärdad den 21 november 2019

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs2) att 10 kap. 5 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder3) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2018/19:150, bet. 2019/20:FiU15, rskr. 2019/20:38.

2)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/843.

3)

Senaste lydelse av lagens rubrik 2013:563.

4) Finansinspektionen ska, i den utsträckning som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen, i sin tillsynsverksamhet samarbeta och utbyta information med

4)

Senaste lydelse 2012:191.

  • andra behöriga myndigheter,

  • Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten,

  • Europeiska bankmyndigheten,

  • Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten,

  • Europeiska systemrisknämnden, och

  • Europeiska centralbanken.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:726

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Rebecca Appelgren
(Finansdepartementet)