Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:728

Publicerad den 26 november 2019
Lag om ändring i lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet
Utfärdad den 21 november 2019

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs2) i fråga om lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet3)

1)

Prop. 2018/19:150, bet. 2019/20:FiU15, rskr. 2019/20:38.

2)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/843.

3)

Senaste lydelse av 10 a § 2014:556.

dels att nuvarande 10 a § ska betecknas 10 b §,

dels att rubriken närmast före 10 a § ska sättas närmast före 10 b §,

dels att det ska införas en ny paragraf, 10 a §, och närmast före 10 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Samarbete och utbyte av information

Finansinspektionen ska, i den utsträckning som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen, i sin verksamhet enligt denna lag samarbeta och utbyta information med

  • andra behöriga myndigheter, och

  • Europeiska centralbanken.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:728

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)