Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:729

Publicerad den 26 november 2019
Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Utfärdad den 21 november 2019

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs2) att 23 kap. 5 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2018/19:150, bet. 2019/20:FiU15, rskr. 2019/20:38.

2)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/843.

5 §

  3) Finansinspektionen ska, i den utsträckning som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen, i sin tillsynsverksamhet samarbeta och utbyta information med

  3)

  Senaste lydelse 2017:679.

 1. andra behöriga myndigheter,

 2. Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten,

 3. Europeiska systemrisknämnden,

 4. Europeiska centralbanken,

 5. byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer),

 6. offentliga organ som har behörighet för tillsyn över spotmarknader och auktionsmarknader,

 7. behöriga myndigheter, registerförvaltare och andra offentliga organ som har uppdrag att utöva tillsyn enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 421/2014, och

 8. offentliga organ som är ansvariga för tillsyn, förvaltning och reglering av fysiska jordbruksmarknader enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:729

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Rebecca Appelgren
(Finansdepartementet)