Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:733

Publicerad den 26 november 2019
Lag om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar
Utfärdad den 21 november 2019

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs2) att 5 kap. 4 § lagen (2011:755) om elektroniska pengar ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2018/19:150, bet. 2019/20:FiU15, rskr. 2019/20:38.

2)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/843.

3) Finansinspektionen ska, i den utsträckning som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen, i sin tillsynsverksamhet samarbeta och utbyta information med

3)

Senaste lydelse 2018:176.

  • andra behöriga myndigheter,

  • Europeiska centralbanken,

  • nationella centralbanker,

  • Europeiska kommissionen, och

  • Europeiska bankmyndigheten

En behörig myndighet inom EES får närvara vid en kontroll som utförs av Finansinspektionen.

Finansinspektionen får till en behörig myndighet i ett annat land inom EES överlåta uppgiften att genomföra en kontroll på plats av en filial eller ombud till ett institut för elektroniska pengar som står under dess tillsyn.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:733

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)