Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:770

Publicerad den 26 november 2019
Lag om ändring i lagen (2014:836) om näringsförbud
Utfärdad den 21 november 2019

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 3 och 11 §§ lagen (2014:836) om näringsförbud ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2018/19:158, bet. 2019/20:FiU12, rskr. 2019/20:27.

Bestämmelserna i 4–9 §§ ska tillämpas på dem som faktiskt har utövat ledningen av en näringsverksamhet som en juridisk person har bedrivit.

Bestämmelserna i 4–9 §§ ska alltid tillämpas på följande befattningshavare:

 1. i kommanditbolag: komplementär,

 2. i andra handelsbolag: bolagsman,

 3. i aktiebolag, ömsesidiga försäkringsbolag och ömsesidiga tjänstepensionsbolag: ledamot och suppleant i styrelsen samt verkställande direktör och vice verkställande direktör,

 4. i sparbanker, ekonomiska föreningar, försäkringsföreningar och tjänstepensionsföreningar: ledamot och suppleant i styrelsen samt verkställande direktör och vice verkställande direktör,

 5. i europeiska ekonomiska intressegrupperingar med säte i Sverige: företagsledare,

 6. i europabolag och europakooperativ med säte i Sverige: ledamot och suppleant i förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan samt verkställande direktör och vice verkställande direktör,

 7. i utländska filialer som omfattas av lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.: verkställande direktör och vice verkställande direktör, och

 8. i stiftelser som omfattas av 2 kap. 3 § bokföringslagen (1999:1078): ledamot och suppleant i styrelsen samt, när en stiftelse har anknuten förvaltning, sådana befattningshavare hos förvaltaren som anges i detta stycke.

Den som har näringsförbud får inte

 1. driva näringsverksamhet,

 2. faktiskt utöva ledningen av en näringsverksamhet eller av en sådan juridisk person som är bokföringspliktig även om den inte driver näring,

 3. vara bolagsman i ett annat handelsbolag än ett kommanditbolag eller komplementär i ett kommanditbolag eller medlem i en europeisk ekonomisk intressegruppering med säte i Sverige,

 4. vara stiftare av ett aktiebolag eller en sparbank,

 5. vara ledamot eller suppleant i styrelsen för

  • ett aktiebolag,

  • en ekonomisk förening,

  • en sparbank,

  • ett ömsesidigt försäkringsbolag eller ett ömsesidigt tjänstepensionsbolag,

  • en försäkringsförening eller en tjänstepensionsförening,

  • en europeisk ekonomisk intressegruppering med säte i Sverige,

  • en pensionsstiftelse, eller

  • en sådan ideell förening eller stiftelse som driver näringsverksamhet,

 6. vara ledamot eller suppleant i förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorganet för ett europabolag eller ett europakooperativ med säte i Sverige,

 7. vara verkställande direktör eller vice verkställande direktör i

  • ett aktiebolag,

  • en ekonomisk förening,

  • ett ömsesidigt försäkringsbolag eller ett ömsesidigt tjänstepensionsbolag,

  • ett europabolag eller ett europakooperativ med säte i Sverige,

  • en sparbank,

  • en medlemsbank, eller

  • en filial enligt lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.,

 8. vara företagsledare i en europeisk ekonomisk intressegruppering med säte i Sverige eller föreståndare enligt 2 § andra stycket lagen om utländska filialer m.m.,

 9. vara firmatecknare eller i annan egenskap vara ställföreträdare för en sådan juridisk person som anges i 3–5 eller vara firmatecknare för ett utländskt bankföretags filial,

 10. äga så många aktier i ett aktiebolag eller ett europabolag med säte i Sverige att hans eller hennes andel av röstetalet för samtliga aktier i bolaget överstiger femtio procent,

 11. inneha fullmakt att företräda en enskild näringsidkare i dennes näringsverksamhet eller en juridisk person som anges i 3–5,

 12. vara anställd eller återkommande ta emot uppdrag i en näringsverksamhet som drivs av en närstående till honom eller henne eller där en närstående har en sådan ställning som anges i 3 §, eller

 13. vara anställd eller återkommande ta emot uppdrag i den näringsverksamhet där han eller hon har åsidosatt sina skyldigheter.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:770

Denna lag träder i kraft den 15 december 2019.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN
Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)