Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:869

Publicerad den 3 december 2019
Lag om ändring i minerallagen (1991:45)
Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 17 kap. 2 § minerallagen (1991:45) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2) Om säkerhet som ska ställas enligt denna lag inte har godkänts av den till vars förmån den ställs, ska säkerheten prövas av länsstyrelsen.

2)

Senaste lydelse 2005:161.

Borgen får godkännas av länsstyrelsen endast om borgensmannen svarar som för egen skuld och, om flera har tecknat borgen, de svarar solidariskt.

Staten, kommuner, regioner och kommunalförbund behöver inte ställa säkerhet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:869

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN
Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)