Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:893

Publicerad den 3 december 2019
Lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti
Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 5 § lagen (1995:1571) om insättningsgaranti ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2) Följande insättare, eller utländska motsvarigheter, kan inte få ersättning enligt garantin:

2)

Senaste lydelse 2019:749.

 1. en bank,

 2. ett kreditmarknadsföretag,

 3. ett värdepappersbolag,

 4. ett försäkringsföretag,

 5. ett återförsäkringsföretag,

 6. ett tjänstepensionsföretag,

 7. en understödsförening,

 8. ett finansiellt institut enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

 9. en värdepappersfond eller en alternativ investeringsfond,

 10. en pensionsfond,

 11. en region, en kommun eller en statlig myndighet, eller

 12. en insättare som inte har identifierats enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:893

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)