Kvalificerad fortbildning

Juridisk fortbildning sedan 1967.
Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2019:970 Publicerad den 3 december 2019Lag om ändring i lagen (2016:1145) om offentlig upphandlingUtfärdad den 28 november 2019Enligt riksdagens beslutProp. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48. föreskrivs att 1 kap. 18 och 22 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling ska ha följande lydelse.1 kap.18 §18 §Med offentligt styrt organ avses en sådan juridisk person som tillgodoser behov i det allmännas intresse, under förutsättning att behovet inte är av industriell eller kommersiell karaktär, ochsom till största delen är finansierad av staten, en kommun, en region eller en upphandlande myndighet,vars verksamhet står under kontroll av staten, en kommun, en region eller en upphandlande myndighet, elleri vars styrelse eller motsvarande ledningsorgan mer än halva antalet ledamöter är utsedda av staten, en kommun, en region eller en upphandlande myndighet.22 §22 §Med upphandlande myndighet avses en statlig eller kommunal myndighet.Vid tillämpning av denna lag ska med myndighet jämställasbeslutande församling i en kommun eller en region,offentligt styrt organ som avses i 18 §, ochsammanslutning ava) en eller flera myndigheter enligt första stycket eller församlingar enligt 1, ellerb) ett eller flera organ enligt 2.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.På regeringens vägnarMAGDALENA ANDERSSONMagnus Bengtson(Finansdepartementet)