Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:970

Publicerad den 3 december 2019
Lag om ändring i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling
Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 kap. 18 och 22 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

18 §

Med offentligt styrt organ avses en sådan juridisk person som tillgodoser behov i det allmännas intresse, under förutsättning att behovet inte är av industriell eller kommersiell karaktär, och

  1. som till största delen är finansierad av staten, en kommun, en region eller en upphandlande myndighet,

  2. vars verksamhet står under kontroll av staten, en kommun, en region eller en upphandlande myndighet, eller

  3. i vars styrelse eller motsvarande ledningsorgan mer än halva antalet ledamöter är utsedda av staten, en kommun, en region eller en upphandlande myndighet.

22 §

Med upphandlande myndighet avses en statlig eller kommunal myndighet.

Vid tillämpning av denna lag ska med myndighet jämställas

  1. beslutande församling i en kommun eller en region,

  2. offentligt styrt organ som avses i 18 §, och

  3. sammanslutning av

    a) en eller flera myndigheter enligt första stycket eller församlingar enligt 1, eller

    b) ett eller flera organ enligt 2.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:970

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON
Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)