Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:1037

Publicerad den 3 december 2019
Förordning om ändring i förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service
Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 3, 9 b, 9 c, 15, 16, 21 d, 22, 26, 2832 a, 3539 och 41 §§ förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service ska ha följande lydelse.

1) I lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar finns bestämmelser om att regioner och Gotlands kommun ska besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete.

1)

Senaste lydelse 2018:1983.

Det som sägs i denna förordning om regioner gäller också Gotlands kommun.

2) Regionen ska i beslut om stöd lämna stödmottagaren de uppgifter som följer av artikel 6.1 i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 och artikel 3.1 i kommissionens förordning (EU) nr 360/2012.

2)

Senaste lydelse 2018:1983.

3) Regionen ska föra de register som avses i artikel 6.4 i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 och artikel 3.3 i kommissionens förordning (EU) nr 360/2012.

3)

Senaste lydelse 2018:1983.

4) På ett investeringslån ska ränta betalas från dagen för utbetalning till låntagaren efter den räntesats som fastställs som referensränta för Sverige av kommissionen. Om ränta eller avbetalning inte betalas på förfallodagen, ska en fyra procentenheter högre ränta tas ut på den förfallna låneskulden till dess att det förfallna lånebeloppet har betalats.

4)

Senaste lydelse 2018:1983.

Regionen får i undantagsfall medge låntagaren anstånd med räntebetalningen under sammanlagt längst fem år av lånets löptid. Upplupen ränta läggs till lånebeloppet.

5) Ett investeringslån som lämnas i samband med en investering ska återbetalas inom en viss tid som anpassas i huvudsak efter den ekonomiska livslängden på de tillgångar som ska anskaffas med lånemedlen. Lånet ska återbetalas enligt en plan som fastställs av regionen genom lika stora avbetalningar under högst 20 år.

5)

Senaste lydelse 2018:1983.

Regionen får medge anstånd med avbetalning under sammanlagt längst fem år av lånets löptid.

6) Stödmottagaren ska som villkor för stöd åta sig att utföra en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse.

6)

Senaste lydelse 2018:1983.

Regionen ska i stödbeslutet ange de närmare villkoren för tjänsten. Dessa ska innefatta åtminstone vilket utbud av dagligvaror som ska tillhandahållas och under vilken tid som försäljningsstället ska hållas öppet.

7) Ansökan om stöd till kommersiell service ges in till och prövas av regionen i det län där verksamheten ska bedrivas.

7)

Senaste lydelse 2018:1983.

8) Regionen ska svara för uppföljningen av stödärendet och utöva tillsyn över att stödet utnyttjas för det avsedda ändamålet och i överensstämmelse med de föreskrifter och villkor som gäller för stödet.

8)

Senaste lydelse 2018:1983.

9) I uppföljningsärenden ska regionen samråda med Kronofogdemyndigheten och andra berörda organ, om inte tidsskäl eller frågans art motiverar annat.

9)

Senaste lydelse 2018:1983.

10) Om det uppstår en påtaglig risk för att syftet med stödet inte kommer att kunna uppnås eller om risken för staten som långivare ökar avsevärt jämfört med förhållandena vid tidpunkten för beslutet om stöd, ska regionen vidta de åtgärder som motiveras av stödets ändamål och statens intressen som fordringsägare.

10)

Senaste lydelse 2018:1983.

11) Regionen får anta ackordsförslag eller på annat sätt efterskänka statens anspråk på grund av investeringsbidrag och investeringslån.

11)

Senaste lydelse 2018:1983.

Om stödmottagaren har beviljats statligt stöd av någon annan än regionen ska regionen samråda med den myndighet som har beviljat stödet.

12) Regionen ska vid domstolar och andra myndigheter bevaka statens rätt mot stödmottagaren.

12)

Senaste lydelse 2018:1983.

13) Innan regionen beslutar om stöd till kommersiell service ska den höra berörda kommuner. Regionen ska också höra berörda lokala organisationer i den omfattning som behövs. Om ärendet gäller en fråga av principiell vikt, ska regionen höra Tillväxtverket.

13)

Senaste lydelse 2018:1983.

14) Regionen ska besluta att ett beviljat stöd helt eller delvis inte ska betalas ut vid ett förhållande som anges i 33 § 1, 2, 4, 5, 6 eller 7.

14)

Senaste lydelse 2018:1983.

  15) Investeringsbidrag kan av regionen helt eller delvis krävas åter inom tio år från den dag bidraget utbetalats i sin helhet, om

  15)

  Senaste lydelse 2018:1983.

 1. bidragsmottagaren genom oriktiga eller ofullständiga uppgifter har orsakat att bidraget beviljades, eller

 2. bidraget utan tillstånd har använts för något annat ändamål än det var avsett för.

  16) Ett investeringsbidrag eller en del av det kan krävas åter av regionen under en tid av fem år från den dag bidragets storlek har bestämts slutligt, om

  16)

  Senaste lydelse 2018:1983.

 1. syftet med bidraget inte uppnås,

 2. någon väsentlig del av verksamheten läggs ned eller någon väsentlig ändring direkt eller indirekt inträffar i äganderätten till rörelsen eller till sådana tillgångar i rörelsen som är av betydelse för verksamheten,

 3. bidragsmottagaren i något annat fall bryter mot villkor eller föreskrifter som gäller för bidraget,

 4. en ställd säkerhet väsentligt försämras, eller

 5. något annat inträffar som föranleder att bidragsmottagaren med hänsyn till syftet med bidraget uppenbarligen inte längre bör få behålla det.

Ett bidrag får dock inte återkrävas enligt första stycket 1 om bidragsmottagaren har gjort vad som skäligen kan begäras för att syftet med bidraget ska uppnås.

17) Möjligheten till återkrav enligt 36 § upphör successivt under femårsperioden på så sätt att den del av investeringsbidraget som kan krävas åter varje år minskar med 30, 25, 20, 15 respektive 10 procent av det ursprungliga bidragsbeloppet. Regionen får samtidigt som bidraget beviljas besluta att minskningen ska ske på annat sätt om det finns särskilda skäl för det.

17)

Senaste lydelse 2018:1983.

18) Minskningen enligt 37 § av den del av bidragsbeloppet som kan krävas åter sker årligen, om inte regionen beslutar att minskningen ett visst år ska vägras. Om minskningen vägras kan den del av bidragsbeloppet som fortfarande kan krävas åter helt eller delvis omvandlas till ett lån med villkor som anges i beslutet.

18)

Senaste lydelse 2018:1983.

Beslut att vägra minskning ska fattas senast tre månader efter det att regionen fått kännedom om förhållanden som kan medföra att minskningen ska vägras.

  19) Om det direkt eller indirekt sker någon väsentlig förändring i äganderätten till den rörelse som investeringsbidraget har beviljats för, ska regionen ompröva bidragsfrågan. Regionen kan då

  19)

  Senaste lydelse 2018:1983.

 1. medge att bidraget övertas med oförändrade villkor av den nya ägaren, om denna styrker att syftet med bidraget inte förfelas genom ändringen,

 2. helt eller delvis omvandla den del av bidraget som vid tidpunkten för förändringen kan återkrävas enligt 36–38 §§ till ett lån med villkor som anges i beslutet, eller

 3. helt eller delvis kräva att den del av bidraget som kan återkrävas betalas tillbaka.

20) I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än regionens beslut enligt 32 a § att inte betala ut ett stöd får dock inte överklagas.

20)

Senaste lydelse 2018:1983.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:1037

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON
Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)