Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2019:1255

Publicerad den 10 december 2019
Lag om ändring i lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän
Utfärdad den 5 december 2019

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs2) att 1 kap. 2 § lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2019/20:14, bet. 2019/20:FiU28, rskr. 2019/20:76.

2)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG, i den ursprungliga lydelsen.

3) Lagen är tillämplig på

3)

Senaste lydelse 2019:736.

  1. svenska juridiska personer,

  2. utländska juridiska personer som driver verksamhet i Sverige,

  3. fysiska personer med hemvist i Sverige som driver verksamhet som avser förvaltning av en trust, och

  4. fysiska personer med hemvist i utlandet som driver verksamhet i Sverige som avser förvaltning av en trust.

Lagen är inte tillämplig på

  1. staten, regioner, kommuner eller kommunalförbund eller juridiska personer som staten, regioner, kommuner eller kommunalförbund, var för sig eller tillsammans, har ett direkt eller indirekt rättsligt bestämmande inflytande över,

  2. aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad inom EES eller motsvarande marknad utanför EES eller dotterföretag till sådana bolag,

  3. dödsbon, eller

  4. konkursbon.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2019:1255

Denna lag träder i kraft den 2 januari 2020.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)