Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:170

Publicerad den 3 april 2020
Lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)
Utfärdad den 2 april 2020

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs2) att 22 a § marknadsföringslagen (2008:486) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2019/20:63, bet. 2019/20:CU19, rskr. 2019/20:193.

2)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om konsumenträttigheter och om ändring av rådets direktiv 93/13/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG och om upphävande av rådets direktiv 85/577/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG, i den ursprungliga lydelsen.

3) Vid andra avtal än distansavtal och avtal utanför affärslokaler enligt 1 kap. 2 § lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler ska näringsidkaren innan avtalet ingås ge konsumenten klar och begriplig information om

3)

Senaste lydelse 2014:16.

 1. sitt namn och telefonnummer samt sin gatuadress och e-postadress,

 2. produktens huvudsakliga egenskaper i den omfattning som är lämplig med hänsyn till produkten och till hur informationen ges,

 3. produktens pris, inbegripet skatter och avgifter, eller, om priset inte kan anges i förväg, hur priset beräknas,

 4. kostnader för leverans eller porto och andra tillkommande kostnader,

 5. villkoren för betalning samt för leverans eller fullgörande på något annat sätt och tidpunkt för leverans eller fullgörande,

 6. den rätt som konsumenten har att reklamera enligt lag och hur reklamation kan göras,

 7. åtaganden från näringsidkaren eller tillverkaren om att, utöver vad som följer av lag, betala tillbaka det som betalats för produkten, byta ut eller reparera den eller utföra någon form av service på den, ifall produkten inte överensstämmer med uppgifter som lämnats i utfästelser eller marknadsföring eller om det finns andra avvikelser från uppgifter som lämnats på ett sådant sätt,

 8. den assistans och service som gäller efter försäljningen,

 9. avtalets löptid,

 10. villkoren för att säga upp avtalet, om det gäller tills vidare eller förnyas automatiskt, och

 11. funktionen hos digitalt innehåll, inbegripet tekniska skyddsåtgärder, och, i den utsträckning näringsidkaren känner till eller rimligen kan förväntas känna till det, vilken maskin- och programvara som krävs för att använda det digitala innehållet.

Informationsskyldigheten enligt första stycket gäller inte, om informationen framgår av sammanhanget. Informationsskyldigheten gäller inte heller i fråga om

 1. vardagliga avtal som fullgörs omedelbart,

 2. andra avtal om fast egendom än sådana som avser uthyrning av fast egendom, eller

 3. avtal som anges i 2 kap. 1 § andra stycket 1, 2 och 6–8 samt fjärde stycket och i 3 kap. lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:170

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2020.

På regeringens vägnar

LENA MICKO
Linda Utterberg
(Finansdepartementet)