Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:176

Publicerad den 3 april 2020
Lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster
Utfärdad den 2 april 2020

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att det i lagen (2010:751) om betaltjänster ska införas ett nytt kapitel, 7 a kap., av följande lydelse.

1)

Prop. 2019/20:79, bet. 2019/20:FiU37, bet. 2019/20:191.

Marknadsföring av betaltjänster online

Om en konsument som köper varor eller tjänster online kan välja ett betalningssätt som innebär att en kredit inte lämnas, ska betaltjänstleverantören se till att ett sådant betalningssätt visas först. Ett betalningssätt som innebär att en kredit lämnas får inte heller vara förvalt om det finns andra betalningssätt.

Ett handlande som strider mot 1 § ska vid tillämpningen av 5, 23 och 26 §§ marknadsföringslagen (2008:486) anses vara otillbörligt mot konsumenter.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:176

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)