Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:177

Publicerad den 3 april 2020
Lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti
Utfärdad den 2 april 2020

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs2) i fråga om lagen (1995:1571) om insättningsgaranti

1)

Prop. 2019/20:80, bet. 2019/20:FiU38, rskr. 2019/20:192.

2)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/49/EU av den 16 april 2014 om insättningsgarantisystem, i den ursprungliga lydelsen.

dels att 4, 8 och 24 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 25 §, och närmast före 25 § en ny rubrik av följande lydelse.

3) Om en insättning omfattas av garantin, har insättaren rätt till ersättning motsvarande dels insättningens belopp, dels upplupen ränta till den dag då ersättningsrätt inträder.

3)

Senaste lydelse 2016:625.

Ersättningen, tillsammans med eventuell utdelning i institutets konkurs för en förlust som enligt denna lag är ersättningsgill, får dock för varje institut uppgå till sammanlagt högst det belopp i svenska kronor som följer av artikel 6.1 och 6.5 i insättningsgarantidirektivet, om inte något annat följer av 4 c §. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om det högsta ersättningsbeloppet.

I fråga om insättningar i en filial i ett annat EES-land till ett svenskt institut får det högsta ersättningsbeloppet som avses i andra stycket vara 100 000 euro eller, om landet har fastställt beloppet i nationell valuta i enlighet med artikel 6.5 i insättningsgarantidirektivet, det belopp i den nationella valutan som motsvarar 100 000 euro.

Beloppet ska betalas ut i svenska kronor eller i valutan i det land inom EES där kontot finns. Om ett belopp ska räknas om mellan olika valutor, ska den valutakurs tillämpas som gällde dagen för ersättningsrättens inträde.

4) Är det fråga om en insättning som omfattas av garantin enligt 3 § första stycket eller andra stycket 1, inträder rätt till ersättning när

4)

Senaste lydelse 2011:829.

  1. Finansinspektionen genom ett beslut har funnit att

    a) en insättning som har förfallit till betalning inte har återbetalats av institutet enligt de rättsliga och avtalsmässiga villkor som är tillämpliga och

    b) oförmågan att betala beror på institutets finansiella situation och inte endast är tillfällig, eller

  2. institutet försätts i konkurs.

Är det fråga om en insättning som omfattas av garantin enligt 3 § andra stycket 2, inträder rätt till ersättning när en behörig myndighet i institutets hemland förklarar att insättningar hos institutet är indisponibla.

Ett beslut enligt första stycket 1 ska meddelas inom fem arbetsdagar från det att Finansinspektionen har funnit att de förutsättningar som anges i 1 a är uppfyllda.

5) Garantimyndighetens och Finansinspektionens beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

5)

Senaste lydelse 2016:625. Ändringen innebär att tredje stycket tas bort.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Verkställighet

6) Finansinspektionens beslut enligt 8 § första stycket 1 gäller omedelbart.

6)

Tidigare 25 § upphävd genom 2016:625.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:177

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2020.

2. Det som sägs om det högsta ersättningsbeloppets storlek i 4 § andra stycket i den äldre lydelsen ska gälla fram till dess att föreskrifter om beloppet som meddelats av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer har trätt i kraft.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)