Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:180

Publicerad den 3 april 2020
Lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti
Utfärdad den 2 april 2020

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 17 § lagen (1995:1571) om insättningsgaranti ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2019/20:78, bet. 2019/20:FiU36, rskr. 2019/20:190.

17 §

2) Har ersättningsrätt inträtt enligt 8 §, ska institutet eller konkursförvaltaren lämna de uppgifter till garantimyndigheten som den behöver för att betala ut ersättning till insättarna, samt även i övrigt lämna myndigheten det biträde som den behöver för utbetalning av ersättning.

2)

Senaste lydelse 2011:829.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

  1. sådana uppgifter som avses i 16 § och första stycket, och

  2. att vissa uppgifter som enligt 16 § ska lämnas till garantimyndigheten i stället ska lämnas till Finansinspektionen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:180

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2020.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)