Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:183

Publicerad den 3 april 2020
Lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster
Utfärdad den 2 april 2020

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (2010:751) om betaltjänster

1)

Prop. 2019/20:78, bet. 2019/20:FiU36, rskr. 2019/20:190.

dels att 8 kap. 7 och 27 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 4 kap. 20 a §, och närmast före 4 kap. 20 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Ytterligare bestämmelser om informationskrav i vissa fall

Ytterligare bestämmelser om informationskrav för betaltjänstleverantörer och parter som tillhandahåller valutaväxlingstjänster i en uttagsautomat eller på försäljningsstället finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 924/2009 av den 16 september 2009 om gränsöverskridande betalningar i gemenskapen och om upphävande av förordning (EG) nr 2560/2001.

2) Betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer ska med årliga avgifter bekosta Finansinspektionens verksamhet samt Statistiska centralbyråns verksamhet enligt lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna.

2)

Senaste lydelse 2014:493.

Finansinspektionen får ta ut avgifter för prövning av ansökningar, anmälningar och underrättelser enligt denna lag.

3) Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilka upplysningar ett företag ska lämna till Finansinspektionen enligt 2 § första stycket och när upplysningarna ska lämnas.

3)

Senaste lydelse 2018:175.

Regeringen får meddela föreskrifter om avgifter enligt 7 §.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:183

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2020.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)