Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:401

Publicerad den 30 maj 2020
Lag om ändring i lagen (2014:836) om näringsförbud
Utfärdad den 28 maj 2020

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 11 § lagen (2014:836) om näringsförbud ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2019/20:138, bet. 2019/20:FiU40, rskr. 2019/20:248.

2) Den som har näringsförbud får inte

2)

Senaste lydelse 2019:770.

 1. driva näringsverksamhet,

 2. faktiskt utöva ledningen av en näringsverksamhet eller av en sådan juridisk person som är bokföringspliktig även om den inte driver näring,

 3. vara bolagsman i ett annat handelsbolag än ett kommanditbolag eller komplementär i ett kommanditbolag eller medlem i en europeisk ekonomisk intressegruppering med säte i Sverige,

 4. vara stiftare av ett aktiebolag eller en sparbank,

 5. vara ledamot eller suppleant i styrelsen för

  • ett aktiebolag,

  • en ekonomisk förening,

  • en sparbank,

  • ett ömsesidigt försäkringsbolag eller ett ömsesidigt tjänstepensionsbolag,

  • en försäkringsförening eller en tjänstepensionsförening,

  • en europeisk ekonomisk intressegruppering med säte i Sverige,

  • en pensionsstiftelse, eller

  • en sådan ideell förening eller stiftelse som driver näringsverksamhet,

 6. vara ledamot eller suppleant i förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorganet för ett europabolag eller ett europakooperativ med säte i Sverige,

 7. vara verkställande direktör eller vice verkställande direktör i

  • ett aktiebolag,

  • en ekonomisk förening,

  • ett ömsesidigt försäkringsbolag eller ett ömsesidigt tjänstepensionsbolag,

  • en försäkringsförening eller en tjänstepensionsförening,

  • ett europabolag eller ett europakooperativ med säte i Sverige,

  • en sparbank,

  • en medlemsbank, eller

  • en filial enligt lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.,

 8. vara företagsledare i en europeisk ekonomisk intressegruppering med säte i Sverige eller föreståndare enligt 2 § andra stycket lagen om utländska filialer m.m.,

 9. vara firmatecknare eller i annan egenskap vara ställföreträdare för en sådan juridisk person som anges i 3–5 eller vara firmatecknare för ett utländskt bankföretags filial,

 10. äga så många aktier i ett aktiebolag eller ett europabolag med säte i Sverige att hans eller hennes andel av röstetalet för samtliga aktier i bolaget överstiger femtio procent,

 11. inneha fullmakt att företräda en enskild näringsidkare i dennes näringsverksamhet eller en juridisk person som anges i 3–5,

 12. vara anställd eller återkommande ta emot uppdrag i en näringsverksamhet som drivs av en närstående till honom eller henne eller där en närstående har en sådan ställning som anges i 3 §, eller

 13. vara anställd eller återkommande ta emot uppdrag i den näringsverksamhet där han eller hon har åsidosatt sina skyldigheter.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:401

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN
Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)