Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:404

Publicerad den 30 maj 2020
Lag om ändring i lagen (2020:403) om ändring i lagen (2020:000) om ändring i lagen (2014:836) om näringsförbud
Utfärdad den 28 maj 2020

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att lagen (2020:403) om ändring i lagen (2020:000) om ändring i lagen (2014:836) om näringsförbud ska utgå.

1)

Bet. 2019/20:FiU58, rskr. 2019/20:271.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN
Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)