Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:408

Publicerad den 30 maj 2020
Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Utfärdad den 20 maj 2020

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att det i försäkringsrörelselagen (2010:2043) ska införas en ny paragraf, 19 kap. 3 a §, av följande lydelse.

1)

Prop. 2019/20:111, bet. 2019/20:FiU42, rskr. 2019/20:249.

Bestämmelser om grupptillsyn finns även i det bilaterala avtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om tillsynsregler för försäkring och återförsäkring (EUT L 258, 6.10.2017, s. 4–21).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:408

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Tord Gransbo
(Finansdepartementet)