Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:663

Publicerad den 27 juni 2020
Förordning om ändring i försäkringsrörelseförordningen (2011:257)
Utfärdad den 25 juni 2020

Regeringen föreskriver att 7 kap. 2 och 2 a §§ försäkringsrörelseförordningen (2011:257) ska ha följande lydelse.

1) Finansinspektionen får i fråga om försäkringsrörelselagen (2010:2043) meddela föreskrifter om

1)

Senaste lydelse 2019:820.

 1. drivande av försäkringsrörelse för att uppfylla Sveriges åtaganden till följd av avtal mellan Europeiska unionen (EU) och Schweiz,

 2. hur tillgångarna enligt 1 kap. 19 c § 1 ska definieras, placeras och värderas,

 3. hur kapitalkravet enligt 1 kap. 19 c § 2 ska beräknas,

 4. fastställande av garantibelopp enligt 1 kap. 19 c § 3,

 5. kapitalbasens nivå, sammansättning och beräkningen av denna enligt 1 kap. 19 c § 4,

 6. hur ett företagsstyrningssystem enligt 1 kap. 19 c § 5 ska utformas,

 7. hur försäkringsförmånerna enligt 19 d § andra stycket och 19 e § första stycket 2 ska beräknas,

 8. information enligt 19 e § första stycket 1,

 9. kapitalkrav enligt 19 e § första stycket 2,

 10. tillgångar enligt 19 e § första stycket 3,

 11. styrning av en förening enligt 19 e § första stycket 4,

 12. den genomsnittliga begravningskostnaden enligt 1 kap. 20 § 1,

 13. de krav som ska gälla för deltagande i styrningen av ett försäkringsföretag enligt 2 kap. 4 § första stycket 4,

 14. de risker som hänför sig till varje försäkringsklass enligt 2 kap. 11 och 12 §§ samt om beteckningar för grupper av försäkringsklasser enligt 2 kap. 11 §,

 15. vad en verksamhetsplan enligt 2 kap. 18 § ska innehålla,

 16. vad en verksamhetsplan enligt 3 kap. 1 § första stycket 1 i övrigt ska innehålla,

 17. vilka åtgärder ett försäkringsföretag ska vidta för att uppfylla de krav på soliditet, likviditet och riskhantering som avses i 4 kap. 1 §,

 18. vilken information enligt 4 kap. 2 § som ett försäkringsföretag ska lämna till försäkringstagarna, till andra ersättningsberättigade på grund av försäkringar och till dem som erbjuds att teckna en försäkring i företaget,

 19. vilka åtgärder ett försäkringsföretag ska vidta för att uppfylla de krav på god försäkringsstandard som avses i 4 kap. 3 §,

 20. villkor för upplåning enligt 4 kap. 6 §,

 21. vilka kostnader som får beaktas vid beräkningen av de direkta kostnaderna för den administrativa hanteringen av återköp eller överföring enligt 4 kap. 17 c § första stycket 1,

 22. de försäkringstekniska avsättningarnas innehåll och beräkning enligt 5 kap. 4, 6, 11 och 13–16 §§,

 23. vilka krav som ska vara uppfyllda för att ett försäkringsföretag ska få tillstånd att använda matchningsjustering enligt 5 kap. 7 §,

 24. hur en volatilitetsjustering enligt 5 kap. 9 § ska beräknas,

 25. villkoren för undantag enligt 5 kap. 10 § och beräkningen av en tillfälligt justerad riskfri räntestruktur,

 26. villkoren för undantag enligt 5 kap. 12 § och beräkningen av det tillfälliga avdraget,

 27. vad som avses med lämplig riskspridning enligt 6 kap. 3 § första stycket,

 28. förvaring av tillgångar enligt 6 kap. 4 §,

 29. användning av derivatinstrument enligt 6 kap. 5 §,

 30. förande av register enligt 6 kap. 11 §,

 31. de krav som ska gälla för godkännande av poster som tilläggskapital och grunder för värdering av poster i tilläggskapitalet enligt 7 kap. 5 §,

 32. vilka egenskaper och kriterier som ska beaktas vid indelning i nivåer enligt 7 kap. 7 §,

 33. vilka egenskaper och kriterier som ska beaktas vid klassificeringen av kapitalbasposter enligt 7 kap. 9 §,

 34. vilka egenskaper och kriterier som ska beaktas vid klassificering av poster i tilläggskapitalet enligt 7 kap. 10 § andra stycket,

 35. hur det primära solvenskapitalkravet ska beräknas enligt 8 kap. 6 §,

 36. vilka krav som ska vara uppfyllda för att ett försäkringsföretag ska få tillstånd att använda företagsspecifika parametrar enligt 8 kap. 7 §,

 37. vilka krav som ska vara uppfyllda för att ett försäkringsföretag ska få beräkna kapitalkravet för aktiekursrisk utifrån en särskild metod enligt 8 kap. 8 §,

 38. hur kapitalkravet för operativ risk ska beräknas enligt 8 kap. 9 §,

 39. hur justeringsbeloppet ska beräknas enligt 8 kap. 10 §,

 40. förutsättningarna för tillstånd att använda en fullständig eller partiell intern modell enligt 9 kap. 1–5 §§,

 41. förutsättningarna för ändring av en intern modell och styrdokument enligt 9 kap. 6 och 7 §§,

 42. krav på användning av statistiska kvalitetsnormer för en intern modell enligt 9 kap. 9–14 §§,

 43. kalibrering av en intern modell enligt 9 kap. 15 §,

 44. validering av en intern modell enligt 9 kap. 17 §,

 45. krav på dokumentation enligt 9 kap. 18 §,

 46. vad ett system för riskhantering enligt 10 kap. 6 § ska innehålla när ett försäkringsföretag fått tillstånd att använda en partiell eller fullständig intern modell,

 47. innehållet i de riktlinjer för volatilitetsjustering som avses i 10 kap. 7 § fjärde stycket,

 48. innehållet i en sådan likviditetsplan som avses i 10 kap. 8 § 1,

 49. kraven på regelbundna utvärderingar som ska göras av försäkringsföretag som använder matchnings- eller volatilitetsjustering enligt 10 kap. 8 § 2,

 50. kraven på regelbundna utvärderingar som ska göras av försäkringsföretag när det gäller företagets känslighet för de antaganden som ligger till grund för fastställandet av den relevanta riskfria räntestrukturen enligt 10 kap. 9 §,

 51. hur en sådan egen bedömning som avses i 10 kap. 10 § ska genomföras,

 52. rapportering av resultat av den egna risk- och solvensbedömningen enligt 10 kap. 13 §,

 53. vad funktionen för riskhantering enligt 10 kap. 15 § ska ansvara för när ett försäkringsföretag fått tillstånd att använda en partiell eller fullständig intern modell,

 54. villkor för behörighet för den som ska ansvara för eller utföra uppgifter i aktuariefunktionen enligt 10 kap. 18 §,

 55. innehållet i försäkringstekniska riktlinjer och beräkningsunderlag som avses i 10 kap. 23 §,

 56. vilka uppgifter som ska omfattas av riktlinjer för hantering av intressekonflikter enligt 10 kap. 24 §,

 57. innehållet i solvens- och verksamhetsrapporten enligt 16 kap. 2 §,

 58. vilka uppgifter en ansökan om undantag från kravet på offentliggörande enligt 16 kap. 3 § ska innehålla,

 59. innehållet i informations- och rapporteringssystem och styrdokument enligt 16 kap. 8 §,

 60. vilka upplysningar ett försäkringsföretag ska lämna till Finansinspektionen enligt 17 kap. 5 § samt när och hur de ska lämnas,

 61. att vissa uppgifter som enligt 17 kap. 6 § ska lämnas till Finansinspektionen i stället ska lämnas till Statistiska centralbyrån,

 62. när och hur en försäkringsförening ska upprätta och ge in en försäkringsteknisk utredning enligt 17 kap. 17 a §,

 63. innehållet i en åtgärdsplan enligt 18 kap. 4 §,

 64. innehållet i en plan för infasning och en lägesrapport enligt 18 kap. 6 §,

 65. innehållet i en finansiell saneringsplan enligt 18 kap. 8 §,

 66. hur den gruppbaserade kapitalbasen och det gruppbaserade kapitalkravet ska beräknas enligt 19 kap. 16–22 §§,

 67. hur den gruppbaserade kapitalbasen och det gruppbaserade kapitalkravet ska beräknas när kraven är likvärdiga enligt 19 kap. 30 §,

 68. innehållet i samt omfattningen och fullgörandet av rapporteringen enligt 19 kap. 33 §,

 69. innehållet i en åtgärdsplan och en finansiell saneringsplan enligt 19 kap. 35 § andra stycket,

 70. vilka upplysningar ett företag ska lämna till Finansinspektionen enligt 19 kap. 37 och 49 §§,

 71. företagsstyrningssystem inom en grupp enligt 19 kap. 42 §,

 72. innehållet i en egen risk- och solvensbedömning inom en grupp enligt 19 kap. 43 §,

 73. hur den gruppbaserade kapitalbasen och det gruppbaserade kapitalkravet ska beräknas enligt 19 kap. 71 § tredje stycket, och

 74. vilka upplysningar ett specialföretag ska lämna till Finansinspektionen enligt 20 kap. 9 §.

Finansinspektionen får meddela föreskrifter om verkställigheten av försäkringsrörelselagen i den utsträckning som denna förordning inte innehåller sådana bestämmelser.

2) Innan Finansinspektionen meddelar föreskrifter med stöd av 2 § första stycket 61, ska inspektionen ge Riksbanken och Statistiska centralbyrån tillfälle att yttra sig.

2)

Senaste lydelse 2019:820.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:663

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2020.

På regeringens vägnar

LENA MICKO
Tord Gransbo
(Finansdepartementet)