Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:668

Publicerad den 30 juni 2020
Lag om ändring i lagen (1995:1571) om insättningsgaranti
Utfärdad den 25 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 16 § lagen (1995:1571) om insättningsgaranti ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2019/20:97, bet. 2019/20:FiU50, rskr. 2019/20:346.

2) Ett institut som omfattas av garantin ska lämna de uppgifter till garantimyndigheten som den behöver för att fastställa institutets avgift. De uppgifter som myndigheten behöver för att fastställa ett instituts avgift ska ha granskats av en revisor som utsetts av institutet i enlighet med 4 a kap. 1 § sparbankslagen (1987:619), 9 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) eller 8 kap. 8 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar.

2)

Senaste lydelse 2018:719.

Institutet ska också utan dröjsmål lämna garantimyndigheten de uppgifter den behöver om insättare och deras insättningar samt de uppgifter den i övrigt behöver för sin verksamhet.

Garantimyndigheten får, när den anser att det är nödvändigt, genomföra en undersökning hos institutet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:668

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

2. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om medlemsbanker som är registrerade i bankregistret den 31 december 2020 avseende det räkenskapsår som avslutas närmast efter detta datum.

På regeringens vägnar

LENA MICKO
Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)