Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:671

Publicerad den 30 juni 2020
Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Utfärdad den 25 juni 2020

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

1)

Prop. 2019/20:97, bet. 2019/20:FiU50, rskr. 2019/20:346.

dels att 1 kap. 5 §, 3 kap. 1 §, 12 kap. 2 § och 13 kap. 1 och 10 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas ett nytt kapitel, 10 a kap., av följande lydelse.

2) I denna lag betyder

2)

Senaste lydelse 2018:1397.

 1. anknutet företag: ett svenskt eller utländskt företag vars huvudsakliga verksamhet består i att äga eller förvalta fast egendom, tillhandahålla datatjänster eller driva annan liknande verksamhet som har samband med den huvudsakliga verksamheten i ett eller flera kreditinstitut, värdepappersbolag eller motsvarande utländska företag,

 2. bank: bankaktiebolag, sparbank och medlemsbank,

 3. bankaktiebolag: ett aktiebolag som har fått tillstånd att driva bankrörelse,

 4. behörig myndighet: en utländsk myndighet som har behörighet att utöva tillsyn över utländska kreditinstitut,

 5. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

 6. filial: ett avdelningskontor med självständig förvaltning, varvid även ett utländskt kreditinstituts etablering av flera driftställen ska anses som en enda filial,

 7. finansiellt institut: ett företag som inte är kreditinstitut, värdepappersbolag eller motsvarande utländskt företag och vars huvudsakliga verksamhet är att

  a) förvärva eller inneha aktier eller andelar,

  b) driva värdepappersrörelse utan att vara tillståndspliktigt enligt 2 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, eller

  c) driva en eller flera av de verksamheter som anges i 7 kap. 1 § andra stycket 2–10, 12 och 15 utan att vara tillståndspliktigt enligt 2 kap. 1 §,

 8. hemland: det land där ett företag har fått tillstånd till rörelse som avses i denna lag,

 9. kapitalbas: detsamma som i artikel 72 i tillsynsförordningen, 10. kreditinstitut: bank och kreditmarknadsföretag,

 10. kapitaltäckningsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU,

 11. kreditmarknadsbolag: ett aktiebolag som har fått tillstånd att driva finansieringsrörelse,

 12. kreditmarknadsförening: en ekonomisk förening som har fått tillstånd att driva finansieringsrörelse,

 13. kreditmarknadsföretag: kreditmarknadsbolag och kreditmarknadsförening,

 14. kvalificerat innehav: ett direkt eller indirekt ägande i ett företag, om innehavet beräknat på det sätt som anges i 5 a § representerar tio procent eller mer av kapitalet eller av samtliga röster eller annars möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen av företaget,

 15. medlemsbank: en ekonomisk förening som har fått tillstånd att driva bankrörelse,

 16. sparbank: ett företag som avses i sparbankslagen (1987:619),

 17. startkapital: det kapital som för kreditinstitut avses i artikel 4.51 i tillsynsförordningen,

 18. utländskt bankföretag: ett utländskt företag som i hemlandet har tillstånd att driva bankrörelse,

 19. utländskt kreditföretag: ett utländskt företag som i hemlandet har tillstånd att driva finansieringsrörelse,

 20. utländskt kreditinstitut: ett utländskt bankföretag och ett utländskt kreditföretag,

 21. betydande filial: en filial som är betydande enligt artikel 51.1 i kapitaltäckningsdirektivet,

 22. blandat finansiellt holdingföretag: ett holdingföretag enligt artikel 4.1.21 i tillsynsförordningen,

 23. blandat finansiellt moderholdingföretag inom EES: ett inom EES etablerat blandat finansiellt holdingföretag som inte självt är ett dotterföretag till ett

  a) kreditinstitut, värdepappersbolag eller EES-institut, eller

  b) annat blandat finansiellt holdingföretag eller ett finansiellt holdingföretag som är etablerat i något land inom EES,

 24. EES-institut: ett utländskt kreditinstitut eller ett utländskt värdepappersföretag som är hemmahörande i något annat land inom EES än Sverige,

 25. finansiellt holdingföretag: ett holdingföretag enligt artikel 4.1.20 i tillsynsförordningen,

 26. finansiellt moderholdingföretag inom EES: ett inom EES etablerat finansiellt holdingföretag som inte självt är ett dotterföretag till ett

  a) kreditinstitut, värdepappersbolag eller EES-institut, eller

  b) annat finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag som är etablerat i något land inom EES,

 27. holdingföretag med blandad verksamhet: holdingföretag enligt artikel 4.1.22 i tillsynsförordningen,

 28. koncern:

  a) i 6 a, 6 b och 15 b kap., detsamma som i 2 kap. 1 § lagen (2015:1016) om resolution,

  b) i övriga kapitel, detsamma som i 1 kap. 11 och 12 §§ aktiebolagslagen (2005:551), varvid det som sägs om moderbolag tillämpas även på andra juridiska personer än aktiebolag,

 29. koncernåterhämtningsplan: en plan som upprättas av ett moderföretag inom EES i syfte att identifiera åtgärder som de företag i en koncern som omfattas av gruppbaserad tillsyn avser att vidta för att bevara eller återställa koncernens eller ett i koncernen ingående kreditinstituts eller utländskt kreditinstituts finansiella ställning och livskraft efter en betydande försämring av den finansiella situationen,

 30. krishanteringsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inrättande av en ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av rådets direktiv 82/891/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU samt Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012, i den ursprungliga lydelsen,

 31. moderföretag inom EES: ett moderinstitut inom EES, ett finansiellt moderholdingföretag inom EES eller ett blandat finansiellt moderholdingföretag inom EES,

 32. moderinstitut inom EES: ett kreditinstitut, värdepappersbolag eller EES-institut som är ett moderföretag och som inte självt är ett dotterföretag till ett

  a) annat kreditinstitut, värdepappersbolag eller EES-institut, eller

  b) finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag som är etablerat i något land inom EES,

 33. samordnande tillsynsmyndighet: en behörig myndighet som ansvarar för att utöva gruppbaserad tillsyn av moderinstitut inom EES och av institut som kontrolleras av finansiella moderholdingföretag inom EES eller blandade finansiella moderholdingföretag inom EES,

 34. tillsynsförordningen: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012,

 35. utländskt värdepappersföretag: ett utländskt företag som i hemlandet har tillstånd att driva värdepappersrörelse, och

 36. återhämtningsplan: en plan som upprättas av ett kreditinstitut i syfte att identifiera åtgärder som institutet avser att vidta för att bevara eller återställa sin finansiella ställning och livskraft efter en betydande försämring av den finansiella situationen.

Tillstånd att driva bankrörelse får ges för svenska aktiebolag, ekonomiska föreningar och sparbanker.

Tillstånd att driva finansieringsrörelse får ges för svenska aktiebolag och ekonomiska föreningar.

Bestämmelser om förutsättningar för utländska företag att driva bankrörelse eller finansieringsrörelse i Sverige finns i 4 kap.

Särskilda associationsrättsliga bestämmelser för medlemsbanker

Tillämpning av allmänna bestämmelser för ekonomiska föreningar

Det som enligt 12 kap. 1–4 och 6–20 §§ gäller för kreditmarknadsföreningar ska även gälla för medlemsbanker.

Det som föreskrivs om Bolagsverket i 7 kap. 8, 30 och 38 §§ lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar ska, i fråga om medlemsbanker, i stället gälla Finansinspektionen.

När den lagen tillämpas på medlemsbanker ska hänvisningar till föreningsregistret i stället avse bankregistret.

Teckning av medlemsinsatser

Om teckning av medlemsinsatser innebär att någon som inte har prövats enligt 3 kap. 2 § första stycket 3 samt andra och tredje styckena kommer att ha ett kvalificerat innehav i medlemsbanken, får banken inte bildas utan att en sådan prövning av insatstecknaren görs. Om denne vid den prövningen inte anses lämplig, får banken inte heller bildas.

Rätt att företräda en medlemsbank

Ett bemyndigande att företräda en medlemsbank och att teckna dess firma enligt 7 kap. 37 § första stycket lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar får bara lämnas till två eller flera personer i förening. Ingen annan inskränkning får registreras.

För europakooperativ som har tillstånd att driva bankrörelse gäller 11 § i stället för första stycket.

Avsättning till och minskning av reservfonden

Till reservfonden ska det avsättas minst 10 procent av den del av medlemsbankens nettovinst för året, inklusive gottgörelser, som inte går åt för täckning av en balanserad förlust. Om fonden uppgår till motsvarande minst 30 procent av bankens insatskapital, behöver det inte göras någon avsättning.

Utöver det som föreskrivs i 10 kap. 14 § och 11 kap. 6 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar ska det även avsättas ett belopp som enligt stadgarna eller beslut av föreningsstämman i övrigt ska avsättas till reservfonden.

I stället för det som föreskrivs i 15 kap. 1 § lagen om ekonomiska föreningar får reservfonden minskas för täckning av en förlust enligt den fastställda balansräkningen, om det inte finns fritt eget kapital som motsvarar förlusten.

Likvidation

Utöver det som föreskrivs i 17 kap. 11 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar ska Bolagsverket besluta att en medlemsbank ska gå i likvidation om tillståndet att driva bankrörelse har återkallats utan att banken i stället fått tillstånd att driva annan tillståndspliktig finansiell rörelse. Beslutet ska fattas så snart det är praktiskt möjligt, dock senast dagen efter det att ansökan om likvidation kom in till Bolagsverket. Beslutet om likvidation gäller omedelbart.

I ärenden enligt första stycket ska 17 kap. 12 § lagen om ekonomiska föreningar inte tillämpas.

Bestämmelserna i 17 kap. 47 § lagen om ekonomiska föreningar ska tillämpas på Bolagsverkets beslut enligt första stycket.

Vid tillämpningen av 17 kap. 11 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar ska det som anges i första stycket 2 om 8 kap. 3 och 16 §§ årsredovisningslagen (1995:1554) i stället avse 8 kap. 5 och 8 §§ lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag.

Ansökan om likvidation av en medlemsbank enligt 5 § får också göras av Finansinspektionen.

Utöver det som föreskrivs i 17 kap. 43 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar får det inte fattas något beslut om att en likvidation ska upphöra och medlemsbankens verksamhet återupptas, om bankens tillstånd att driva bankrörelse har återkallats.

Företagsnamn

En medlemsbanks företagsnamn ska innehålla ordet medlemsbank.

Särskilda bestämmelser för europakooperativ som har tillstånd att driva bankrörelse

Det som enligt 12 kap. 21–28 §§ gäller för europakooperativ som har tillstånd att driva finansieringsrörelse ska även gälla för europakooperativ som har tillstånd att driva bankrörelse.

Det som sägs om kreditmarknadsföreningar i 12 kap. 28 § ska i stället avse medlemsbanker.

När lagen (2006:595) om europakooperativ tillämpas på medlemsbanker ska hänvisningar till aktiebolagsregistret i stället avse bankregistret.

Ett bemyndigande att företräda ett europakooperativ som har tillstånd att driva bankrörelse och att teckna dess firma enligt 7 kap. 37 § första stycket lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar får bara lämnas till två eller flera personer i förening.

3) Insatserna i en kreditmarknadsförening ska alltid fullgöras i pengar.

3)

Senaste lydelse 2018:725. Ändringen innebär att andra och tredje styckena tas bort.

4) Registreringsmyndighet för banker och filialer till utländska bankföretag är Bolagsverket. Hos registreringsmyndigheten förs ett bankregister. I detta skrivs de uppgifter in som enligt denna lag, aktiebolagslagen (2005:551), sparbankslagen (1987:619), lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. eller andra författningar ska anmälas för registrering eller i övrigt ska tas in i registret.

4)

Senaste lydelse 2018:725.

För registrering av kreditmarknadsbolag och kreditmarknadsföreningar gäller det som föreskrivs i aktiebolagslagen respektive lagen om ekonomiska föreningar. För registrering av filialer till utländska kreditföretag gäller lagen om utländska filialer m.m.

Registreringsmyndigheten ska lämna ut uppgifter och handlingar i bankregistret i elektronisk form, om det begärs.

5) En revisor eller en särskild granskare ska omgående rapportera till Finansinspektionen om han eller hon vid fullgörandet av sitt uppdrag i ett kreditinstitut får kännedom om förhållanden som

5)

Senaste lydelse 2018:725.

 1. kan utgöra en väsentlig överträdelse av de författningar som reglerar institutets verksamhet,

 2. kan påverka institutets fortsatta drift negativt, eller

 3. kan leda till att revisorn avstyrker att balansräkningen eller resultaträkningen fastställs eller till anmärkning enligt 9 kap. 33 eller 34 § aktiebolagslagen (2005:551), 8 kap. 36 eller 37 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar eller 4 a kap. 14 eller 15 § sparbankslagen (1987:619).

Revisorn och granskaren har en motsvarande rapporteringsskyldighet om han eller hon får kännedom om förhållanden som avses i första stycket vid fullgörande av uppdrag i kreditinstitutets moderföretag eller dotterföretag eller i ett företag som har en likartad förbindelse med institutet.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:671

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

2. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om medlemsbanker som är registrerade i bankregistret den 31 december 2020 avseende det räkenskapsår som avslutas närmast efter detta datum.

På regeringens vägnar

LENA MICKO
Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)