Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:758

Publicerad den 28 augusti 2020
Förordning om ändring i förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer
Utfärdad den 27 augusti 2020

Regeringen föreskriver1) i fråga om förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer

1)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2018/958/EU av den 28 juni 2018 om proportionalitetsprövning före antagandet av ny reglering av yrken, i den ursprungliga lydelsen.

dels att 7 kap. 11 § och 9 kap. 1 och 4 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 9 kap. 6 §, av följande lydelse.

Vid Universitets- och högskolerådet ska det finnas ett råd för reglerade yrken.

Rådet ska organisera kontinuerliga erfarenhetsutbyten i fråga om tillämpningen av lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer, förordningen (2020:757) om proportionalitetsprövning vid nya eller ändrade krav på yrkeskvalifikationer och denna förordning.

Universitets- och högskolerådet ansvarar för sekretariatsfunktionen i rådet.

Universitets- och högskolerådet ska till Europeiska kommissionen

 1. lämna underrättelser om motiverade förslag till föreskrifter om undantag från yrkesutövarens möjlighet att välja mellan anpassningsperiod och lämplighetsprov,

 2. via IMI anmäla de författningar som antas i fråga om utfärdande av bevis på formella kvalifikationer för arkitekter, inklusive uppgifter om utbildningens längd och innehåll,

 3. via IMI anmäla de författningar som antas i fråga om utfärdande av bevis på formella kvalifikationer som ger behörighet att utöva yrkesverksamhet som apotekare, barnmorska, läkare, sjuksköterska, specialistläkare, specialisttandläkare, tandläkare och veterinär, inklusive uppgifter om utbildningens längd och innehåll,

 4. anmäla föreskrifter om partiell befrielse från vissa moment i specialistläkarutbildningen,

 5. löpande lämna uppgifter om förändringar av reglerade yrken och utbildningar i Sverige,

 6. vartannat år lämna en rapport om de krav på yrkeskvalifikationer som under den senaste tvåårsperioden har tagits bort eller mildrats,

 7. inom sex månader från det att föreskrifter som innehåller nya eller ändrade krav på yrkeskvalifikationer har meddelats lämna uppgifter om kraven och skälen för dessa,

 8. vartannat år lämna en rapport om tillämpningen av systemet för erkännande av yrkeskvalifikationer enligt yrkeskvalifikationsdirektivet, med en beskrivning av de problem som tillämpningen för med sig och statistik över de beslut som har fattats, inklusive information om antalet och typer av fattade beslut, och

 9. vid behov lämna de uppgifter som krävs inför Europeiska kommissionens rapporter om genomförandet av yrkeskvalifikationsdirektivet.

Universitets- och högskolerådet ska lämna de underrättelser som avses i första stycket 1 respektive anmäla de författningar som avses i första stycket 2 och 4 även till övriga stater inom EES och till Schweiz.

Den information som behövs för att Universitets- och högskolerådet ska kunna fullgöra sin skyldighet enligt 1 § 5 och 6 ska lämnas löpande till rådet av de behöriga myndigheterna, Statens skolverk och Myndigheten för yrkeshögskolan.

Den information som behövs för att Universitets- och högskolerådet ska kunna fullgöra sin skyldighet enligt 1 § 7 ska i fråga om

 1. krav som följer av lag eller förordning lämnas av Regeringskansliet, och

 2. krav som följer av föreskrifter som har meddelats av en annan myndighet lämnas av den myndigheten.

Informationen enligt andra stycket ska lämnas senast tre månader efter det att föreskrifter som innehåller nya eller ändrade krav har meddelats.

Universitets- och högskolerådet ska

 1. underrätta Regeringskansliet och berörda myndigheter om andra medlemsstaters synpunkter på svenska yrkesregleringar med anledning av den information som har lämnats till Europeiska kommissionen enligt 1 § 7, och

 2. vid behov till Regeringskansliet lämna förslag på svenska synpunkter med anledning av information om yrkesregleringar som andra medlemsstater har lämnat till Europeiska kommissionen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:758

Denna förordning träder i kraft den 22 september 2020.

På regeringens vägnar

ANNA HALLBERG
Maria Jonsson
(Utrikesdepartementet)