Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:876

Publicerad den 3 november 2020
Lag om ändring i alkohollagen (2010:1622)
Utfärdad den 29 oktober 2020

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs2) att 7 kap. 3 § alkohollagen (2010:1622) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2019/20:168, bet. 2020/21:KU3, rskr. 2020/21:16.

2)

Se Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster.

7 kap.

3 §

3) Vid marknadsföring av alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat till konsumenter får kommersiella annonser inte användas i tv-sändningar, beställ-tv eller ljudradiosändningar.

3)

Senaste lydelse 2019:345.

En leverantör av en videodelningsplattform får inte tillhandahålla sådana kommersiella annonser som avses i första stycket före, under eller efter användargenererade videor eller tv-program på plattformen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:876

Denna lag träder i kraft den 1 december 2020.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTRÖM
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)