Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:877

Publicerad den 3 november 2020
Lag om ändring i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter
Utfärdad den 29 oktober 2020

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 4 kap. 1 och 4 §§ lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2019/20:168, bet. 2020/21:KU3, rskr. 2020/21:16.

4 kap.

1 §

En näringsidkare som marknadsför tobaksvaror till konsumenter får inte använda kommersiella annonser i

  1. periodiska skrifter eller andra jämförbara skrifter på vilka tryckfrihetsförordningen är tillämplig,

  2. tv-sändningar, beställ-tv eller ljudradiosändningar, eller

  3. andra överföringar eller tekniska upptagningar på vilka yttrandefrihetsgrundlagen är tillämplig.

4 §

En näringsidkare får inte marknadsföra elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare till konsumenter

  1. inom informationssamhällets tjänster, eller

  2. i tv-sändningar, beställ-tv eller ljudradiosändningar.

Förbudet i första stycket gäller dock inte

  1. marknadsföring som endast består i att tillhandahålla elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare för försäljning, eller

  2. marknadsföring i överföringar eller tekniska upptagningar på vilka yttrandefrihetsgrundlagen är tillämplig, med undantag för marknadsföring genom kommersiella annonser.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:877

Denna lag träder i kraft den 1 december 2020.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTRÖM
Lars Hedengran
(Socialdepartementet)