Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:991

Publicerad den 21 november 2020
Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse
Utfärdad den 19 november 2020

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 10 kap. 10 och 16 §§ lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2019/20:194, bet. 2020/21:CU3, rskr. 2020/21:51.

2) Utöver vad som föreskrivs om upplysningsplikt gentemot bolagsstämman i 9 kap. 45 § samt 10 kap. 17 och 24 §§ aktiebolagslagen (2005:551) gäller att upplysningar får lämnas bara om det kan göras utan nämnvärd olägenhet för någon enskild person.

2)

Senaste lydelse 2005:932.

3) I stället för 20 kap. 35 § aktiebolagslagen (2005:551) ska denna paragraf tillämpas.

3)

Senaste lydelse 2005:932.

Minskning av den bundna överkursfonden eller reservfonden får ske för

  1. täckning av förlust, om det inte finns fritt eget kapital som motsvarar förlusten,

  2. ökning av aktiekapitalet genom fondemission eller nyemission av aktier, och

  3. återbetalning till aktieägarna eller något annat ändamål, om allmän domstol med tillämpning av 14 § ger tillstånd till minskningen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:991

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)