Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:992

Publicerad den 21 november 2020
Lag om ändring i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden
Utfärdad den 19 november 2020

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 7 kap. 7 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2019/20:194, bet. 2020/21:CU3, rskr. 2020/21:51.

7 kap.

7 §

Om ett förbud enligt 6 kap. 1 d § första stycket lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument eller ett föreläggande enligt 6 § första stycket har meddelats, får Finansinspektionen besluta att den som förbudet eller föreläggandet riktar sig mot inte får företräda de aktier som han eller hon innehar i det bolag till vars aktieägare ett offentligt uppköpserbjudande lämnas eller ska lämnas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:992

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Erik Hällströmer
(Justitiedepartementet)