Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:993

Publicerad den 21 november 2020
Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043)
Utfärdad den 19 november 2020

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om försäkringsrörelselagen (2010:2043)

1)

Prop. 2019/20:194, bet. 2020/21:CU3, rskr. 2020/21:51.

dels att 11 kap. 21 och 29 §§ och rubriken närmast före 11 kap. 29 § ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast efter 11 kap. 21 § ska lyda ”Minskning av aktiekapitalet, den bundna överkursfonden och reservfonden”.

2) För ett livförsäkringsaktiebolag som driver verksamhet utan villkor om vinstutdelning i bolagsordningen och som ska övergå till vinstutdelande verksamhet får sådana villkor om vinstutdelning som avses i 20 § godkännas bara om uppskrivningsfonden, konsolideringsfonden, kapitalandelsfonden, fonden för verkligt värde, fonden för utvecklingsutgifter och andra övervärden i bolaget, med avdrag för aktiekapitalet och överkursfonderna, gottskrivs försäkringstagarna och andra ersättningsberättigade på grund av försäkringarna som återbäring eller på annat sätt.

2)

Senaste lydelse 2015:826.

Minskning av den bundna överkursfonden och reservfonden

I stället för 20 kap. 35 § 3 aktiebolagslagen (2005:551) gäller för försäkringsaktiebolag att minskning av den bundna överkursfonden och reservfonden får ske för återbetalning till aktieägarna eller något annat ändamål, om allmän domstol med tillämpning av 24–26 §§ ger tillstånd till minskningen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:993

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Tord Gransbo
(Finansdepartementet)