Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (2020:1026) om upphävande av lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet

Publicerad den 2 december 2020
Utfärdad den 26 november 2020.

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet ska upphöra att gälla.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:1026
  1. Denna lag träder i kraft d. 1 januari 2021.

  2. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för

    1. ekonomiska föreningar som före ikraftträdandet var registrerade enligt den lagen och som inom ramen för en icke-finansiell verksamhet driver inlåningsverksamhet som riktar sig till medlemmar och som bidrar till finansieringen av föreningens verksamhet, och

    2. ekonomiska föreningar som avses i punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2020:1025) om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

  3. Den upphävda lagen gäller till utgången av 2021 för övriga ekonomiska föreningar och aktiebolag som före ikraftträdandet var registrerade enligt den lagen. Om ett sådant företag före utgången av 2021 har gett in en ansökan om tillstånd för bank- eller finansieringsrörelse till Finansinspektionen, gäller dock den upphävda lagen för det företaget till dess att ansökan har prövats slutligt.