Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS2020-1035

SFS 2020:1035

Publicerad den 2 december 2020
Lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)
Utfärdad den 26 november 2020

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 29 § marknadsföringslagen (2008:486) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2019/20:195, bet. 2020/21:FiU8, rskr. 2020/21:60.

2) En näringsidkare får åläggas att betala en särskild avgift (marknadsstörningsavgift) om näringsidkaren, eller någon som handlar på näringsidkarens vägnar, uppsåtligen eller av oaktsamhet har brutit mot

2)

Senaste lydelse 2020:874.

 • 7 §,

 • 8 § och någon av bestämmelserna i 9, 10, 12–17 §§,

 • 18 §,

 • 20 §, eller

 • någon av bestämmelserna i bilaga I till direktiv 2005/29/EG.

Detsamma gäller om en näringsidkare uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av bestämmelserna i

 • 64 kap. 46 § socialförsäkringsbalken,

 • 7 kap. 3 § alkohollagen (2010:1622),

 • 8 kap. 7 § första stycket, 8, 9 eller 14 § första eller andra stycket, 9 a kap. 10 och 11 §§ eller 15 kap. 4 § radio- och tv-lagen (2010:696),

 • 11 § lagen (1995:1571) om insättningsgaranti när det gäller ett erbjudande som inte är riktat bara till andra än konsumenter,

 • 4 kap. 1 § 2 eller 3, 3 §, 4 § första stycket 2 eller 5 § 2 eller 3 lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

Vad som sägs i första och andra styckena gäller också en näringsidkare som uppsåtligen eller av oaktsamhet väsentligt har bidragit till överträdelsen.

Avgiften tillfaller staten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:1035
 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

 2. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande för aktiebolag och ekonomiska föreningar som omfattas av punkt 2 och 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2020:1026) om upphävande av lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet.

På regeringens vägnar

LENA MICKO
Linda Utterberg
(Finansdepartementet)