Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:1107

Publicerad den 8 december 2020
Lag om ändring i sparbankslagen (1987:619)
Utfärdad den 3 december 2020

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att det i sparbankslagen (1987:619)2) ska införas en ny paragraf, 4 a kap. 12 d §, av följande lydelse.

1)

Prop. 2020/21:34, bet. 2020/21:CU4, rskr. 2020/21:97.

2)

Lagen omtryckt 1996:1005.

Revisionsberättelsen för en sparbank som ska offentliggöra sin årsredovisning enligt 16 kap. 4 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska innehålla ett uttalande om huruvida redovisningen har upprättats i överensstämmelse med 16 kap. 4 a § i den lagen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:1107

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)