Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2020:1156

Publicerad den 8 december 2020
Lag om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
Utfärdad den 3 december 2020

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 6 kap. 1 d § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2020/21:24, bet. 2020/21:FiU14, rskr. 2020/21:75.

2)

Lagen omtryckt 1992:558.

6 kap.

1 d §

3) Finansinspektionen får förbjuda ett offentligt uppköpserbjudande, om erbjudandet strider mot bestämmelserna i denna lag eller lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden eller om det finns skälig anledning att anta att erbjudandet skulle göra det.

3)

Senaste lydelse 2019:415.

Finansinspektionen får förbjuda marknadsföring av ett offentligt uppköpserbjudande, om erbjudandet strider mot bestämmelserna i denna lag eller lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden eller om det finns skälig anledning att anta att erbjudandet skulle göra det.

Ett förbud som avses i första eller andra stycket ska upphävas om uppköpserbjudandet inte längre strider mot bestämmelserna i denna lag eller lagen om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden eller om det inte längre finns skälig anledning att anta att erbjudandet skulle göra det.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2020:1156

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

PER BOLUND
Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)