Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Konkurrensförordning (2021:87)

Publicerad den 10 februari 2021
Utfärdad den 4 februari 2021

Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om

 • behörig myndighet i vissa fall,

 • eftergift och nedsättning av konkurrensskadeavgift,

 • företagskoncentrationer,

 • underrättelse om vissa domar och beslut, och

 • samarbete med andra konkurrensmyndigheter.

Normgivningsbemyndigande

Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Behörig myndighet i vissa fall

I rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget anges i enskilda artiklar uppgifter som en nationell konkurrensmyndighet har. Om motsvarande uppgifter enligt bestämmelser i konkurrenslagen (2008:579) ges till Konkurrensverket eller en allmän domstol är verket eller domstolen konkurrensmyndighet enligt den tillämpliga artikeln, i den ursprungliga lydelsen.

När det gäller sådana uppgifter som en nationell konkurrensmyndighet har enligt enskilda artiklar i rådets förordning, och som saknar motsvarighet i konkurrenslagen, ska Konkurrensverket vara konkurrensmyndighet.

Konkurrensverket är en sådan behörig myndighet som avses i rådets förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer, i den ursprungliga lydelsen.

Konkurrensverket ska vidta de åtgärder som en medlemsstat får eller ska vidta enligt artiklarna 4, 9 och 22 i rådets förordning.

Eftergift och nedsättning av konkurrensskadeavgift

Innehållet i en anmälan som avses i 3 kap. 12 § första stycket eller en uppgift som avses i 12 § andra stycket eller 13 § första stycket konkurrenslagen (2008:579) får skrivas på ett annat av Europeiska unionens officiella språk om Konkurrensverket medger det.

Konkurrensverket ska notera vid vilken tidpunkt en anmälan enligt 3 kap. 12 § första stycket, en uppgift enligt 12 § andra stycket eller 13 § första stycket konkurrenslagen (2008:579) har kommit in till verket. Om det begärs ska verket bekräfta mottagandet skriftligen.

Om ett företag i en anmälan enligt 3 kap. 12 § första stycket konkurrenslagen (2008:579) begär anstånd enligt 3 kap. 14 a § samma lag ska anmälan så långt möjligt innehålla uppgift om

 1. företagets namn, adress och övriga kontaktuppgifter,

 2. bakgrunden till de farhågor som ledde till begäran,

 3. vilka andra företag som deltar eller har deltagit i överträdelsen,

 4. vilka produkter och geografiska områden som överträdelsen gäller,

 5. överträdelsens varaktighet och art, och

 6. eventuella tidigare eller möjliga anmälningar om eftergift för överträdelsen till andra konkurrensmyndigheter.

För att komma i fråga för eftergift eller nedsättning enligt 3 kap. 14 §2 konkurrenslagen (2008:579) ska företaget så långt möjligt

 1. ange företagets namn, adress och övriga kontaktuppgifter,

 2. ange vilka andra företag som deltar eller har deltagit i överträdelsen och vilka personer som företrätt företagen,

 3. lämna en detaljerad beskrivning av överträdelsen,

 4. ange vilka produkter och geografiska områden som överträdelsen gäller,

 5. lämna uppgift om överträdelsens varaktighet,

 6. ange vilka kontakter som har ägt rum mellan de företag som deltagit i överträdelsen, innehållet i dessa kontakter och vid vilka tidpunkter kontakterna har ägt rum,

 7. ange vad de deltagande företagen har gjort för att möjliggöra och genomföra överträdelsen,

 8. se till att företagets personal och tidigare personal kan höras av Konkurrensverket, och

 9. lämna uppgift om eventuella tidigare eller möjliga anmälningar om eftergift för överträdelsen till andra konkurrensmyndigheter.

Det företag som avses i första stycket ska stå till Konkurrensverkets förfogande och besvara alla frågor som kan bidra till att fastställa faktiska omständigheter.

Om ett företag har ansökt om eftergift hos Europeiska kommissionen och ansökan omfattar fler än tre medlemsstater som berörda territorier ska den anmälan som avses i 7 § innehålla uppgift om

 1. företagets namn och adress,

 2. namn på övriga parter i den överträdelse som ansökan till kommissionen avser,

 3. den eller de berörda produkterna och territorierna,

 4. överträdelsens varaktighet och art,

 5. den eller de medlemsstater där bevisen för överträdelsen sannolikt finns, och

 6. eventuella tidigare eller möjliga ansökningar om eftergift avseende överträdelsen till andra konkurrensmyndigheter.

Konkurrensverket får endast begära att företaget kompletterar sin anmälan i fråga om de uppgifter som föreskrivs i första stycket.

Ett anstånd som Konkurrensverket har lämnat enligt 3 kap. 14 a § konkurrenslagen (2008:579) till ett företag som avses i 9 § löper ut

 1. när Europeiska kommissionen beslutat att inte eller delvis inte vidta någon åtgärd med anledning av den överträdelse som ansökan till kommissionen avser, eller

 2. vid den senare tidpunkt som Konkurrensverket bestämmer.

Konkurrensverket får bestämma att den anståndstid som föreskrivs i 10 § ska löpa ut tidigare om det behövs för att

 1. kunna avgränsa anmälan mot andra överträdelser, eller

 2. bedöma förutsättningarna för fördelning av ärenden enligt kommissionens tillkännagivande om samarbete inom nätverket av konkurrensmyndigheter (2004/C 101/3).

Företagskoncentrationer

En anmälan till Konkurrensverket om företagskoncentration enligt 4 kap. 6 eller 7 § konkurrenslagen (2008:579) ska göras skriftligen.

Konkurrensverket får meddela föreskrifter om

 1. vilka uppgifter som ska lämnas i en sådan anmälan som anges i 12 §, och

 2. hur anmälan ska utformas.

Innan Konkurrensverket beslutar om förbud enligt 4 kap. 1 § eller åläggande enligt 4 kap. 2 § konkurrenslagen (2008:579), ska verket ge den som förbudet eller åläggandet riktar sig mot tillfälle att yttra sig över ett utkast till beslut.

Underrättelse om vissa domar och beslut

När en allmän domstol meddelar en dom eller ett slutligt beslut som gäller tillämpningen av artikel 101 eller 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), ska en kopia av domen eller beslutet samma dag skickas till Konkurrensverket. Konkurrensverket ska snarast överlämna kopian till Europeiska kommissionen.

Konkurrensverket ska meddela Europeiska kommissionen när en utredning avseende en misstänkt överträdelse av artikel 101 eller 102 i EUF-fördraget har avslutats utan att något ingripande skett.

Konkurrensverket ska underrätta Europeiska konkurrensnätverket om ålägganden som beslutats enligt 3 kap. 3 § konkurrenslagen (2008:579) och som gäller tillämpningen av artikel 101 eller 102 i EUF-fördraget.

Samarbete med andra konkurrensmyndigheter

Konkurrensverket får begära att en konkurrensmyndighet i en annan medlemsstat i Europeiska unionen med tillämpning av sin nationella lagstiftning genomför sådana åtgärder som avses i 5 kap. 1, 3–5 §§ konkurrenslagen (2008:579) för att verket ska kunna fullgöra sina uppgifter enligt den lagen.

Bestämmelser om hjälp med att genomföra sådana åtgärder finns också i rådets förordning (EG) nr 1/2003 av den 16 december 2002 om tillämpning av konkurrensreglerna i artiklarna 81 och 82 i fördraget och i en överenskommelse om rättslig hjälp i konkurrensärenden.

Konkurrensverket ska betala en konkurrensmyndighet som genomför en sådan åtgärd som avses i 18 § första stycket den ersättning som myndigheten kan vara berättigad till enligt artikel 27.7 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1 av den 11 december 2018 om att ge medlemsstaternas konkurrensmyndigheter befogenhet att mer effektivt kontrollera efterlevnaden av konkurrensreglerna och om att säkerställa en väl fungerande inre marknad, i den ursprungliga lydelsen.

Förbud mot överklagande

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:87
 1. Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2021.

 2. Genom förordningen upphävs konkurrensförordningen (2008:604).

Anmärkt författning:

Lag (2010:1350) om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden.