Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:105

Publicerad den 13 februari 2021
Lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Utfärdad den 11 februari 2021

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (2004:46) om värdepappersfonder2)

1)

Prop. 2020/21:66, bet. 2020/21:FiU19, rskr. 2020/21:189.

2)

Senaste lydelse av

lagens rubrik 2013:563

4 kap. 24 § 2017:1143

rubriken närmast före 4 kap. 24 § 2017:1143.

dels att 4 kap. 24 § ska upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 4 kap. 24 § ska utgå,

dels att 4 kap. 15 och 18 §§, 10 kap. 11 §, 12 kap. 1 a och 10 §§ och 13 kap. 1 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 4 kap. 18 a §, av följande lydelse.

15 §

3) För varje värdepappersfond ska det finnas en aktuell informationsbroschyr.

3)

Senaste lydelse 2019:279.

Informationsbroschyren ska innehålla

 1. fondbestämmelserna,

 2. de ytterligare uppgifter som behövs för att man ska kunna bedöma fonden och den risk som är förenad med att investera i den,

 3. en tydlig och lättbegriplig förklaring av fondens riskprofil,

 4. uppgifter om det arbete eller de funktioner som fondbolaget får uppdra åt någon annan att utföra enligt 4 och 5 §§,

 5. uppgifter om vilka tillgångsslag fondmedlen får placeras i,

 6. för det fall fondmedlen får placeras i derivatinstrument, uppgifter om i vilket syfte och hur det möjliga resultatet av användningen av derivatinstrument kan påverka fondens riskprofil, och

 7. uppgifter om fondbolagets ersättningspolicy.

För en värdepappersfond som hänvisar till ett referensvärde som avses i artikel 3.1.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 av den 8 juni 2016 om index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal eller för att mäta investeringsfonders resultat, och om ändring av direktiven 2008/48/EG och 2014/17/EU och förordning (EU) nr 596/2014 finns det i artikel 29.2 ytterligare bestämmelser om informationsbroschyrens innehåll.

Bestämmelser om vad en informationsbroschyr ska innehålla finns även i

 1. artikel 14 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 av den 25 november 2015 om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning samt om ändring av förordning (EU) nr 648/2012, och

 2. artiklarna 6–9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 av den 27 november 2019 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn.

18 §

4) Fondbolaget ska för varje värdepappersfond som det förvaltar lämna

4)

Senaste lydelse 2019:279.

 1. en årsberättelse inom fyra månader från räkenskapsårets utgång, och

 2. en halvårsredogörelse för räkenskapsårets första sex månader inom två månader från halvårets utgång.

Årsberättelser och halvårsredogörelser ska innehålla den information som behövs för att man ska kunna bedöma varje värdepappersfonds utveckling och ställning. Handlingarna ska på begäran kostnadsfritt skickas till andelsägarna och finnas att tillgå hos fondbolaget och förvaringsinstitutet. Fondbolaget ska i samband med att bolaget lämnar sådan information som avses i 22 § tillfråga andelsägarna om de vill ha årsberättelsen och halvårsredogörelsen.

Utöver det som anges i andra stycket ska årsberättelsen innehålla uppgifter om det sammanlagda ersättningsbeloppet för räkenskapsåret, fördelat på fasta och rörliga ersättningar, som fondbolaget betalat ut till sin personal samt om efterlevnaden och väsentliga förändringar av fondbolagets ersättningspolicy.

18 a §

Bestämmelser om vad en årsberättelse ska innehålla finns även i

 1. artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365, och

 2. artikel 11 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088.

Bestämmelser om vad en halvårsredogörelse ska innehålla finns även i artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365.

11 §

5) Fondbolag samt förvaltningsbolag och fondföretag som anges i 1 § första stycket ska betala en årlig avgift för

5)

Senaste lydelse 2018:542.

 1. Finansinspektionens verksamhet enligt

  1. denna lag,

  2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131, och

  3. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088, samt

 2. Statistiska centralbyråns verksamhet enligt lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna.

Finansinspektionen får ta ut avgifter för prövning av ansökningar, anmälningar och underrättelser enligt denna lag och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131.

1 a §

6) Finansinspektionen ska ingripa mot någon som ingår i ett fondbolags styrelse eller är dess verkställande direktör, eller ersättare för någon av dem, om fondbolaget

6)

Senaste lydelse 2019:540.

 1. har fått tillstånd att driva fondverksamhet genom att lämna falska uppgifter eller på annat otillbörligt sätt,

 2. tillhandahåller diskretionär portföljförvaltning i strid med 1 kap. 4 §,

 3. påbörjar marknadsföring av en av bolaget förvaltad värdepappersfond i ett annat land inom EES innan en underrättelse om detta gjorts hos Finansinspektionen i enlighet med 2 kap. 15 c §,

 4. inte uppfyller grundläggande krav på organisation och drift av verksamheten enligt 2 kap. 17 eller 17 f § eller föreskrifter som har meddelats med stöd av 13 kap. 1 § 6 avseende dessa bestämmelser,

 5. åsidosätter sina skyldigheter eller på annat sätt överträder det som anges om uppdragsavtal i 4 kap. 4–6 §§ och 7 § första stycket,

 6. påbörjar förvaltning och marknadsföring av en värdepappersfond utan att fondbestämmelserna godkänts enligt 4 kap. 9 §,

 7. vid upprepade tillfällen låter bli att upprätta eller tillhandahålla informationsbroschyr, faktablad, årsberättelse och halvårsberättelse i enlighet med 4 kap. 15–21 §§,

 8. vid upprepade tillfällen placerar medel i en värdepappersfond i strid med det som anges i 5 kap. 1, 3–22, 24 eller 25 § eller föreskrifter som har meddelats med stöd av 13 kap. 1 § 15, 16, 18 och 19 avseende dessa bestämmelser,

 9. inte uppfyller kraven på hantering av risker i 5 kap. 2 § första eller andra stycket eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av 13 kap. 1 § 17 avseende dessa bestämmelser,

 10. i strid med 11 kap. 5 § första stycket låter bli att till Finansinspektionen anmäla sådana förvärv och avyttringar som avses där,

 11. i strid med 11 kap. 5 § tredje stycket låter bli att till Finansinspektionen anmäla namnen på de ägare som har ett kvalificerat innehav av aktier i bolaget samt storleken på innehavet, eller

 12. har befunnits ansvarigt för en allvarlig, upprepad eller systematisk överträdelse av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism eller föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen.

Om en sådan person som anges i första stycket omfattas av tillstånds- eller underrättelseskyldighet enligt 11 kap. 1 eller 4 § för förvärv eller avyttring av aktier i bolaget, ska första stycket 10 och 11 inte gälla för den personen i fråga om dessa aktier.

Ett ingripande enligt första stycket får ske endast om bolagets överträdelse är allvarlig och personen i fråga uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har orsakat överträdelsen.

Ingripande sker genom

 1. beslut att personen i fråga under en viss tid, lägst tre och högst tio år, eller, för upprepade allvarliga överträdelser, permanent inte får vara styrelseledamot eller verkställande direktör i ett fondbolag, eller ersättare för någon av dem, eller

 2. beslut om sanktionsavgift.

10 §

7) Om ett fondbolag inte i tid lämnar de upplysningar som det är skyldigt att göra enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 13 kap. 1 § 26, får Finansinspektionen besluta att bolaget ska betala en förseningsavgift på högst 100 000 kronor.

7)

Senaste lydelse 2019:540.

Avgiften tillfaller staten.

1 §

8) Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

8)

Senaste lydelse 2019:540.

 1. vilka åtgärder ett fondbolag ska vidta om det tar emot medel med redovisningsskyldighet enligt 1 kap. 4 § eller 7 kap. 1 §,

 2. vilka poster som får räknas in i startkapitalet enligt 2 kap. 4 §,

 3. vilka poster som får räknas in i egna medel enligt 2 kap. 8–10 §§,

 4. på vilket språk underrättelsen enligt 2 kap. 15 c § första stycket ska skrivas,

 5. hur fondbolaget ska offentliggöra handlingarna enligt 2 kap. 15 c § tredje stycket,

 6. vad ett fondbolag ska iaktta för att uppfylla skyldigheterna i 2 kap. 17, 17 c och 17 f §§,

 7. vilka åtgärder ett fondbolag ska vidta för att uppfylla de krav som följer av 2 kap. 17 g §,

 8. hur uppgifter enligt 2 kap. 20 § första stycket ska lämnas,

 9. vilken information som ska lämnas i underrättelsen till andelsägare enligt 4 kap. 9 a § och på vilket sätt underrättelsen ska lämnas,

 10. villkor som en andelsklass får vara förenad med enligt 4 kap. 10 § andra stycket 2 och under vilka förutsättningar en andelsklass får vara förenad med ett visst villkor,

 11. tillhandahållande av informationsbroschyr och faktablad enligt 4 kap. 20 §,

 12. på vilket språk informationen enligt 4 kap. 20 § ska tillhandahållas,

 13. hur volatiliteten i skillnaden mellan fondens avkastning och jämförelseindexets avkastning enligt 4 kap. 26 § ska beräknas,

 14. hur informationen enligt 4 kap. 28 § ska presenteras,

 15. kriterier för de finansiella tillgångar som medel i en värdepappersfond får placeras i enligt 5 kap. 1 § andra stycket första meningen,

 16. vilka tekniker och instrument ett fondbolag får använda enligt 5 kap. 1 § tredje stycket samt villkor och gränser för sådan användning,

 17. det system för riskhantering ett fondbolag ska ha enligt 5 kap. 2 § första och andra styckena,

 18. kriterier för indexfonder enligt 5 kap. 7 §,

 19. beräkning av exponeringar enligt 5 kap. 13 och 14 §§,

 20. på vilket sätt underrättelsen till andelsägarna enligt 5 a kap. 7 § ska lämnas,

 21. vilka fel och försummelser som ska rapporteras enligt 5 a kap. 18 §,

 22. förutsättningar för överföring av finansiella instrument och förvaltning enligt 5 a kap. 37 och 46 §§,

 23. vilka åtgärder ett fondbolag ska vidta för att uppfylla de krav som följer av bestämmelserna i 7 kap. 3 §,

 24. vad informationen enligt 8 kap. 8 § ska innehålla, hur den ska utformas, på vilket sätt den ska tillhandahållas och vad som ska bifogas informationen,

 25. på vilket språk de handlingar som ska lämnas tillsammans med ansökan enligt 8 kap. 19 § ska upprättas,

 26. vilka upplysningar fondbolag, förvaltningsbolag, fondföretag samt förvaringsinstitut ska lämna till Finansinspektionen enligt 10 kap. 2 § första stycket och när upplysningarna ska lämnas, och

 27. sådana avgifter som avses i 10 kap. 11 §.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:105
 1. Denna lag träder i kraft den 10 mars 2021.

 2. Den upphävda 4 kap. 24 § ska fortfarande gälla för information i en årsberättelse som lämnas före den 1 januari 2023.

På regeringens vägnar

ÅSA LINDHAGEN
Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)