Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:106

Publicerad den 13 februari 2021
Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Utfärdad den 11 februari 2021

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att det i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska införas två nya paragrafer, 1 kap. 2 a och 2 b §§, och närmast före 1 kap. 2 a § en ny rubrik av följande lydelse.

1)

Prop. 2020/21:66, bet. 2020/21:FiU19, rskr. 2020/21:189.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

2 a §

I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 av den 27 november 2019 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn finns bestämmelser som, utöver bestämmelserna i denna lag, gäller för den som tillhandahåller investeringsrådgivning eller portföljförvaltning enligt denna lag.

2 b §

Bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 ska även gälla för

 1. värdepappersbolag som

  • tillhandahåller investeringsrådgivning, och

  • har färre än tre anställda, och

 2. utländska värdepappersföretag som

  • driver värdepappersrörelse från filial i Sverige eller genom att använda anknutna ombud som är etablerade i Sverige,

  • tillhandahåller investeringsrådgivning, och

  • har färre än tre anställda.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:106

Denna lag träder i kraft den 10 mars 2021.

På regeringens vägnar

ÅSA LINDHAGEN
Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)