Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:107

Publicerad den 13 februari 2021
Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Utfärdad den 11 februari 2021

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder2)

1)

Prop. 2020/21:66, bet. 2020/21:FiU19, rskr. 2020/21:189.

2)

Senaste lydelse av

10 kap. 11 § 2017:1147

rubriken närmast före 10 kap. 11 § 2017:1147.

dels att 10 kap. 11 § ska upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 10 kap. 11 § ska utgå,

dels att 10 kap. 1 och 5 §§, 12 kap. 10 §, 13 kap. 15 § och 15 kap. 2 § ska ha följande lydelse.

1 §

3) För varje EES-baserad alternativ investeringsfond som AIF-förvaltaren förvaltar och för varje alternativ investeringsfond som förvaltaren marknadsför inom EES ska det finnas en aktuell informationsbroschyr. Informationsbroschyren ska innehålla uppgifter om

3)

Senaste lydelse 2019:281.

 1. fondens investeringsstrategi och mål samt de omständigheter under vilka dessa eller investeringspolicyn kan ändras,

 2. var mottagarfonden är etablerad om fonden är en matarfond till en alternativ investeringsfond samt information om var de underliggande fonderna är etablerade om fonden är en fond-i-fond,

 3. de tillgångsslag som fonden får placera i och fondens riskprofil, inklusive information om användande av finansiell hävstång,

 4. de viktigaste rättsliga följderna av en investering i fonden,

 5. AIF-förvaltare, förvaringsinstitut, revisorer och andra tjänsteleverantörer,

 6. ansvarsförsäkring eller tillgängliga medel i enlighet med 7 kap. 5 § för att täcka eventuella skadeståndsanspråk,

 7. delegering av förvaltnings- och förvaringsfunktioner,

 8. principer och rutiner för värdering av tillgångarna i fonden,

 9. hantering av likviditetsrisker och rätt till inlösen samt förfarande och villkor för emission och försäljning av andelar eller aktier,

 10. avgifter och alla andra kostnader samt maximibelopp för direkta och indirekta avgifter och kostnader som belastar fondens investerare,

 11. förvaltarens principer för likabehandling av investerare och rätt till förmånligare villkor för någon investerare i fonden,

 12. fondens primärmäklare samt relevanta arrangemang mellan sådan mäklare och fonden,

 13. hur och när regelbunden information om fonden enligt 9 och 10 §§ lämnas,

 14. den senaste årsberättelsen enligt 4 § och det senaste beräknade nettotillgångsvärdet (NAV) eller marknadsvärdet för fondens andelar eller aktier, och

 15. historisk avkastning.

Bestämmelser om vad en informationsbroschyr ska innehålla finns även i

 1. artikel 14 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 av den 25 november 2015 om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning samt om ändring av förordning (EU) nr 648/2012, och

 2. artiklarna 6–9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 av den 27 november 2019 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn.

För en alternativ investeringsfond som omfattas av ett krav på att offentliggöra prospekt behöver AIF-förvaltaren endast lämna information enligt första stycket som inte redan framgår av prospektet.

5 §

4) Årsberättelsen ska innehålla

4)

Senaste lydelse 2019:281.

 1. en balansräkning eller annan redovisning av tillgångar och skulder,

 2. en resultaträkning,

 3. en verksamhetsberättelse,

 4. information om väsentliga förändringar i den information som ska lämnas enligt 1, 9 och 10 §§, och

 5. information om ersättningar.

Bestämmelser om vad en årsberättelse ska innehålla finns även i

 1. artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365, och

 2. artikel 11 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088.

Uppgifterna om räkenskaperna i årsberättelsen ska sammanställas i enlighet med

 1. bestämmelserna om redovisning i den alternativa investeringsfondens hemland eller, om det är fråga om en icke EES-baserad alternativ investeringsfond, i det land där fonden är etablerad, och

 2. fondens fondbestämmelser, bolagsordning eller motsvarande regelverk.

10 §

För specialfonder ska, i stället för 10 kap. 4 § och utöver 10 kap. 5 §, 4 kap. 18 § och 18 a § andra stycket lagen (2004:46) om värdepappersfonder tillämpas. Det som anges där om värdepappersfond ska avse specialfond och det som anges om fondbolag ska avse AIF-förvaltare.

15 §

5) Finansinspektionen får ta ut avgifter för prövning av ansökningar, anmälningar och underrättelser enligt

5)

Senaste lydelse 2018:544.

 1. denna lag,

 2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013,

 3. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 346/2013,

 4. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/760, och

 5. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131.

AIF-förvaltare som anges i 1 § ska betala en årlig avgift för

 1. Finansinspektionens verksamhet enligt

  1. denna lag,

  2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013,

  3. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 346/2013,

  4. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/760,

  5. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131, och

  6. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088, samt

 2. Statistiska centralbyråns verksamhet enligt lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna.

Skyldigheten att betala en årlig avgift gäller även utländska AIF-förvaltare som förvaltar sådana alternativa investeringsfonder som Finansinspektionen har tillsyn över enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/760 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131.

2 §

6) Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

6)

Senaste lydelse 2019:541.

 1. vilka åtgärder en AIF-förvaltare ska vidta för att uppfylla de krav som följer av 3 kap. 2 § tredje stycket,

 2. vilka åtgärder en AIF-förvaltare ska vidta om förvaltaren tar emot medel med redovisningsskyldighet enligt 3 kap. 2 a §,

 3. vad en AIF-förvaltare ska iaktta för att uppfylla skyldigheterna i 4 kap. 2 § första stycket 4 och 3 § andra stycket och 5 kap. 5 § tredje stycket,

 4. vilka poster som får räknas in i startkapitalet och kapitalbasen enligt 7 kap. 1–4 §§,

 5. vilka åtgärder en AIF-förvaltare ska vidta för att uppfylla de krav som följer av 8 kap. 1 a §,

 6. vilka uppgifter som ska ingå i en underrättelse enligt 8 kap. 14 § och i en ansökan om godkännande enligt 8 kap. 16 §, samt vilken information och vilka handlingar som samtidigt ska lämnas till Finansinspektionen,

 7. en AIF-förvaltares ersättningssystem och vad förvaltaren ska iaktta för att uppfylla villkoren enligt 8 kap. 22 §,

 8. hur uppgifter enligt 8 kap. 25 § första stycket ska lämnas,

 9. vilka uppgifter som ska ingå i en informationsbroschyr enligt 10 kap. 1 § och 12 kap. 7 §,

 10. vilka uppgifter som ska ingå i ett faktablad enligt 10 kap. 2 § och 12 kap. 8 §,

 11. tillhandahållande av informationsbroschyr och faktablad enligt 10 kap. 3 §,

 12. hur volatiliteten i skillnaden mellan fondens avkastning och jämförelseindexets avkastning enligt 10 kap. 14 § ska beräknas,

 13. hur informationen enligt 10 kap. 16 § ska presenteras,

 14. vilka uppgifter som ska ingå i underrättelser enligt 11 kap. 4, 5 och 7 §§ samt vilken information och vilka handlingar som samtidigt ska lämnas till Finansinspektionen,

 15. vad AIF-förvaltaren ska iaktta för att uppfylla bestämmelserna i 12 kap. 3 §,

 16. innehåll i årsberättelser och halvårsredogörelser enligt 12 kap. 10 §,

 17. kriterier för de finansiella tillgångar som medel i en specialfond får placeras i, vilka tekniker och instrument en AIF-förvaltare får använda samt villkor och gränser för sådan användning, det system för riskhantering som en AIF-förvaltare som förvaltar specialfonder ska ha och beräkning av exponeringar enligt 12 kap. 13 §,

 18. på vilket sätt underrättelse ska lämnas, vilka fel och försummelser som ska rapporteras till Finansinspektionen samt förutsättningar för överföring av finansiella instrument och förvaltning enligt 12 kap. 14 §,

 19. hur beräkning och redovisning av en specialfonds risknivå ska utföras enligt 12 kap. 15 §,

 20. vilken information som ska lämnas till andelsägare, hur den ska utformas, på vilket sätt den ska tillhandahållas och vad som ska bifogas informationen enligt 12 kap. 16 §,

 21. vad som vid förvaltning av specialfonder ska iakttas för att uppfylla skyldigheterna i 12 kap. 19 §,

 22. vilka upplysningar AIF-förvaltare ska lämna till Finansinspektionen enligt 13 kap. 6 §,

 23. avgifter enligt 13 kap. 15 §, samt

 24. på vilket språk handlingar som avses i denna lag ska upprättas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:107
 1. Denna lag träder i kraft den 10 mars 2021.

 2. Den upphävda 10 kap. 11 § ska fortfarande gälla för information i en årsberättelse som lämnas före den 1 januari 2023.

På regeringens vägnar

ÅSA LINDHAGEN
Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)