Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:196

Publicerad den 11 mars 2021
Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Utfärdad den 11 mars 2021

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden att punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2015:960) om ändring i den lagen ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2020/21:91, bet. 2020/21:FiU39, rskr. 2020/21:219.

2.2) Bestämmelsen i 16 kap. 4 a § tillämpas på års- och koncernredovisningar som avser räkenskapsår som inleds den 1 januari 2021 eller senare.

2)

Senaste lydelse 2019:1219.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:196
  1. Denna lag träder i kraft den 15 mars 2021.

  2. Lagen ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

ÅSA LINDHAGEN
Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)