Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:330

Publicerad den 7 maj 2021
Förordning om ändring i förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer
Utfärdad den 6 maj 2021

Regeringen föreskriver1) att 7 kap. 5 och 6 §§ förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer ska ha följande lydelse.

1)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/55/EU.

Tillväxtverket ansvarar för att det, genom den gemensamma kontaktpunkt som har upprättats enligt lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden och förordningen (2009:1078) om tjänster på den inre marknaden, tillhandahålls

  1. elektronisk information om reglerade yrken och reglerade utbildningar i Sverige i enlighet med artikel 57 i yrkeskvalifikationsdirektivet,

  2. en elektronisk förmedlingsfunktion i enlighet med artikel 57a i yrkeskvalifikationsdirektivet, och

  3. elektronisk information om den möjlighet till dröjsmålstalan som följer av 19 a och 19 b §§ lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer och om i vilken förvaltningsrätt en sådan dröjsmålstalan som avses i 19 a § samma lag kan väckas i fråga om varje reglerat yrke.

Den information som tillhandahålls ska i lämplig utsträckning vara tillgänglig även på engelska.

De behöriga myndigheterna ska till Tillväxtverket löpande lämna den information som behövs för att Tillväxtverket ska kunna fullgöra sin skyldighet enligt 5 § att tillhandahålla elektronisk information om reglerade yrken i Sverige och om dröjsmålstalan.

Den information som behövs för att Tillväxtverket ska kunna fullgöra sin skyldighet enligt 5 § att tillhandahålla elektronisk information om reglerade utbildningar i Sverige ska löpande lämnas till Tillväxtverket av

  1. Statens skolverk, i fråga om utbildningar på gymnasial nivå,

  2. Universitets- och högskolerådet, i fråga om högskoleutbildningar, och

  3. Myndigheten för yrkeshögskolan, i fråga om utbildningar inom yrkeshögskolan.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:330

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2021.

På regeringens vägnar

ANNA HALLBERG
Carl Magnus Nesser
(Utrikesdepartementet)