Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:463

Publicerad den 4 juni 2021
Förordning om ändring i försäkringsrörelseförordningen (2011:257)
Utfärdad den 3 juni 2021

Regeringen föreskriver1) att det i försäkringsrörelseförordningen (2011:257) ska införas en ny paragraf, 1 kap. 6 §, och närmast före 1 kap. 6 § en ny rubrik av följande lydelse.

1)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II), i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2177.

Underrättelser till Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten och behöriga myndigheter

Finansinspektionens underrättelser enligt 2 kap. 16 a § och 17 kap. 3 a § försäkringsrörelselagen (2010:2043) och 3 kap. 2 a § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige ska vara tillräckligt detaljerade för att möjliggöra en korrekt bedömning.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:463

Denna förordning träder i kraft den 30 juni 2021.

På regeringens vägnar

ÅSA LINDHAGEN
Tord Gransbo
(Finansdepartementet)