Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:468

Publicerad den 5 juni 2021
Lag om ändring i lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden
Utfärdad den 3 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs2) att 2 och 8 §§ lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2020/21:155, bet. 2020/21:FiU33, rskr. 2020/21:324.

2)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 98/26/EG av den 19 maj 1998 om slutgiltig avveckling i system för överföring av betalningar och värdepapper, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/879.

3) I denna lag avses med

3)

Senaste lydelse 2018:2019.

 • administratör: ett företag som är ansvarigt för verksamheten i ett avvecklingssystem; företaget anses som deltagare i systemet,

 • anmält avvecklingssystem: ett avvecklingssystem som en stat inom EES har anmält till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten eller till Eftas övervakningsmyndighet, eller ett likställt avvecklingssystem,

 • clearingorganisation: ett företag som har tillstånd att driva clearingverksamhet enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden eller förordning (EU) nr 648/2012,

 • EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

 • kollektivt obeståndsförfarande: konkurs, företagsrekonstruktion eller annat därmed jämförbart förfarande,

 • likställt avvecklingssystem: ett avvecklingssystem som Finansinspektionen enligt 9 a § har beslutat att likställa med ett avvecklingssystem som en stat inom EES har anmält till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten eller till Eftas övervakningsmyndighet,

 • samverkande system: två eller flera anmälda avvecklingssystem vars administratörer har ingått ett ömsesidigt arrangemang som innebär att överföringsuppdrag verkställs mellan systemen, och

 • värdepapperscentral: detsamma som i artikel 2.1.1 i förordning (EU) nr 909/2014, i den ursprungliga lydelsen.

4) Deltagare i ett avvecklingssystem får vara:

4)

Senaste lydelse 2016:54.

 1. Riksbanken och andra centralbanker,

 2. Riksgäldskontoret och utländska offentliga institutioner som i sitt hemland driver verksamhet som är jämförbar med kontorets,

 3. clearingorganisationer,

 4. svenska värdepapperscentraler,

 5. företag som har tillstånd att driva bank- eller finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

 6. företag som har tillstånd enligt 2 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

 7. utländska företag som i hemlandet driver sådan verksamhet som avses i 3–6,

 8. andra juridiska personer som för egen räkning avvecklar förpliktelser att leverera finansiella instrument i systemet, och

 9. clearingmedlemmar som avses i förordning (EU) nr 648/2012.

Utländska företag som avses i första stycket 7 ska i hemlandet stå under betryggande tillsyn av en myndighet eller något annat behörigt organ.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:468

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

På regeringens vägnar

ÅSA LINDHAGEN
Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)