Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:469

Publicerad den 5 juni 2021
Lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Utfärdad den 3 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs2) att 7 kap. 3 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder3) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2020/21:155, bet. 2020/21:FiU33, rskr. 2020/21:324.

2)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inrättande av en ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av rådets direktiv 82/891/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU samt Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/879.

3)

Senaste lydelse av lagens rubrik 2013:563.

3 §

4) Ett fondbolag som utför diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument ska i denna förvaltning och när det utför tjänster enligt 1 § första stycket tillämpa 8 kap. 912, 1416 och 22 §§ och 9 kap. 1, 36, 9, 10, 1223, 25 a29, 30 a och 40 §§, 41 § första stycket och 43 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

4)

Senaste lydelse 2019:287.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:469

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

På regeringens vägnar

ÅSA LINDHAGEN
Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)