Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:482

Publicerad den 5 juni 2021
Lag om ändring i lagen (2014:966) om kapitalbuffertar
Utfärdad den 3 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs i fråga om lagen (2014:966) om kapitalbuffertar2)

1)

Prop. 2020/21:173, bet. 2020/21:FiU50, rskr. 2020/21:326.

2)

Senaste lydelse av

3 kap. 3 § 2020:1212

6 kap. 3 § 2020:1212.

dels att 3 kap. 3 § och 6 kap. 3 § ska upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 6 kap. 3 § ska utgå,

dels att 1 kap. 2 §, 6 kap. 7 §, 8 kap. 1 § och 10 kap. 1 § ska ha följande lydelse.

3) I denna lag betyder

3)

Senaste lydelse 2020:1212.

 1. blandade finansiella moderholdingföretag inom EES: företag som avses i artikel 4.1.33 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (tillsynsförordningen),

 2. dotterföretag: sådant företag som avses i artikel 4.1.16 i tillsynsförordningen,

 3. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

 4. ESRB: Europeiska systemrisknämnden enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1092/2010 av den 24 november 2010 om makrotillsyn av det finansiella systemet på EU-nivå och om inrättande av en europeisk systemrisknämnd,

 5. finansiella moderholdingföretag inom EES: företag som avses i artikel 4.1.31 i tillsynsförordningen,

 6. institut: kreditinstitut enligt lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag,

 7. kapitaltäckningsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiven 2006/48/EG och 2006/49/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034,

 8. kärnprimärkapital: kapital som avses i artikel 50 i tillsynsförordningen,

 9. moderinstitut inom EES: företag som avses i artikel 4.1.29 i tillsynsförordningen,

 10. primärkapital: primärkapital som avses i artikel 4.1.101 i tillsynsförordningen,

 11. på grupp- eller undergruppsnivå: det sätt som institut i enlighet med bestämmelser om tillsyn på gruppnivå i artiklarna 6–24 i tillsynsförordningen ska uppfylla ställda krav,

 12. systemrisk: risk för en störning i det finansiella systemet som kan få allvarliga negativa konsekvenser för det finansiella systemet och samhällsekonomin,

 13. systemviktigt institut: ett institut vars fallissemang eller bristande funktion kan leda till systemrisk,

 14. tillsynsförordningen: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012,

 15. totalt riskvägt exponeringsbelopp: det belopp som avses i artikel 92 i tillsynsförordningen, och

 16. värdeöverföringar kopplade till kärnprimärkapitalet:

  1. utbetalning i form av en kontant utdelning,

  2. fondemission eller partiell fondemission eller överföring eller utdelning av helt eller delvis betalda fondaktier eller andra kapitalinstrument som anges i artikel 26.1 a i tillsynsförordningen,

  3. inlösen eller uppköp av egna aktier eller andelar eller andra kapitalinstrument som anges i artikel 26.1 a i tillsynsförordningen,

  4. återbetalning av belopp som utbetalas med anknytning till kapitalinstrument som anges i artikel 26.1 a i tillsynsförordningen,

  5. en överföring eller utdelning av poster som avses i artikel 26.1 b–e i tillsynsförordningen.

4) Ett institut ska ha metoder som gör det möjligt att i enlighet med föreskrifter som meddelats med stöd av 10 kap. 1 § 9 fortlöpande beräkna institutets högsta förfogandebelopp.

4)

Senaste lydelse 2020:1212.

5) Ett institut som inte uppfyller det kombinerade buffertkravet enligt 2 kap. 2 § eller kravet på bruttosoliditetsbuffert enligt artikel 92.1a i tillsynsförordningen ska till Finansinspektionen

5)

Senaste lydelse 2020:1212.

 1. i enlighet med föreskrifter som meddelats med stöd av 10 kap. 1 § 9 rapportera högsta förfogandebelopp, och

 2. inom fem arbetsdagar från den dag då det konstaterades att buffertkravet inte är uppfyllt lämna in en kapitalkonserveringsplan som visar hur institutet inom rimlig tid åter ska uppnå kravet.

Om det med beaktande av arten och omfattningen av institutets verksamhet finns skäl för det, får Finansinspektionen medge att kapitalkonserveringsplanen ges in till inspektionen inom högst tio arbetsdagar.

6) Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

6)

Senaste lydelse 2020:1212.

 1. de principer som ska beaktas vid fastställandet och graderingen av systemriskbufferten enligt 4 kap. 1 §,

 2. fastställandet av geografisk tillhörighet hos exponeringar avseende systemriskbufferten samt hur de geografiska systemriskbuffertkraven ska sammanvägas,

 3. hur systemriskbufferten ska beräknas enligt 4 kap. 2 § och vilka exponeringar bufferten får gälla,

 4. bedömningsgrunder för när ett institut ska utses till globalt systemviktigt eller ska flyttas till en högre kategori av globalt systemviktiga institut,

 5. hur övriga systemviktiga institut ska identifieras och hur bedömning av tillhörande kapitalbuffertkrav ska ske enligt 5 kap. 3 och 4 §§,

 6. vilka kreditexponeringar som i enlighet med 6 kap. 1 § ska beaktas vid beräkningen av den kontracykliska kapitalbufferten,

 7. beräkningen av det viktade genomsnittet av de kontracykliska buffertvärdena enligt 6 kap. 1 §,

 8. skyldighet för instituten att ange sina kreditexponeringars geografiska område,

 9. hur högsta förfogandebelopp enligt 8 kap. 1 § ska beräknas och rapporteras,

 10. de krav som en kapitalkonserveringsplan enligt 8 kap. 1 § ska uppfylla, och

 11. underrättelseskyldigheten enligt 8 kap. 5 §.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:482

Denna lag träder i kraft den 26 juni 2021.

På regeringens vägnar

ÅSA LINDHAGEN
Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)