Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:483

Publicerad den 5 juni 2021
Lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Utfärdad den 3 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 11 § kreditupplysningslagen (1973:1173)2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2020/21:173, bet. 2020/21:FiU50, rskr. 2020/21:326.

2)

Lagen omtryckt 1981:737.

11 §

3) När en kreditupplysning om en fysisk person lämnas ut, ska till den som avses med upplysningen samtidigt och kostnadsfritt sändas ett skriftligt meddelande om

3)

Senaste lydelse 2020:1109.

  1. vem som bedriver kreditupplysningsverksamheten och kontaktuppgifter till dataskyddsombudet, om ett sådant ombud krävs enligt artikel 37 i EU:s dataskyddsförordning,

  2. ändamålen med och den rättsliga grunden för behandlingen,

  3. vilka kategorier av personuppgifter som behandlas, varifrån uppgifterna hämtats och hur länge uppgifterna kommer att lagras,

  4. de uppgifter, omdömen och råd som upplysningen innehåller om honom eller henne,

  5. möjligheten att få tillgång till och rättelse av de uppgifter som rör honom eller henne,

  6. vilka kategorier av mottagare som kan ta del av personuppgifterna och vem som har begärt upplysningen, och

  7. möjligheten att framställa klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Om kreditupplysningen lämnas ut till ett svenskt kreditinstitut eller ett bolag som avses i 1 kap. 2 § första stycket 7 c–f lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag, eller till ett motsvarande utländskt företag, för att användas endast som underlag för beräkning av kapitalkravet för kreditrisker med en sådan metod som avses i artikel 143.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012, får meddelandet sändas senare men utan onödigt dröjsmål och begränsas till information enligt första stycket 1, 2 och 6. Om den som avses med upplysningen begär det, ska även information enligt 3, 4, 5 och 7 sändas till honom eller henne.

Första och andra styckena gäller också när en kreditupplysning lämnas om ett handelsbolag eller kommanditbolag.

Första–tredje styckena gäller inte kreditupplysningar som lämnas genom offentliggörande på ett sådant sätt som avses i tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen, utom när upplysningarna tillhandahålls ur en databas enligt 1 kap. 4 § yttrandefrihetsgrundlagen på sätt som avses i den paragrafens första stycke 2 a–c.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:483

Denna lag träder i kraft den 26 juni 2021.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON
Erik Tiberg
(Justitiedepartementet)