Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:491

Publicerad den 5 juni 2021
Lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Utfärdad den 3 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs2) att 2 kap. 10 och 11 §§ lagen (2004:46) om värdepappersfonder3) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2020/21:173, bet. 2020/21:FiU50, rskr. 2020/21:326.

2)

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag), i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034.

3)

Senaste lydelse av lagens rubrik 2013:563.

10 §

4) Ett fondbolags egna medel får, trots det som anges i 8 och 9 §§, inte understiga det belopp som framgår av artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 av den 27 november 2019 om tillsynskrav för värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 806/2014. Vid tillämpningen av den artikeln ska det som anges där om värdepappersföretag gälla för fondbolag.

4)

Senaste lydelse 2017:1143. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

11 §

5) Bestämmelser om tillsyn på gruppnivå finns i

5)

Senaste lydelse 2017:1143.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:491

Denna lag träder i kraft den 26 juni 2021.

På regeringens vägnar

ÅSA LINDHAGEN
Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)