Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:521

Publicerad den 8 juni 2021
Förordning om ändring i förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer
Utfärdad den 3 juni 2021

Regeringen föreskriver att 2 kap. 3 § och bilagan till förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer ska ha följande lydelse.

Bestämmelser om förhandsunderrättelse från en yrkesutövare som förutsättning för tillfällig yrkesutövning i Sverige finns i fråga om

 1. hälso- och sjukvårdsyrken, i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) och i föreskrifter som har meddelats i anslutning till den förordningen,

 2. väktare, i lagen (1974:191) om bevakningsföretag,

 3. djurhälsopersonal, i förordningen (2009:1386) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård och i föreskrifter som har meddelats i anslutning till den förordningen, och

 4. fastighetsmäklare, i fastighetsmäklarförordningen (2021:518).

Bilaga1)

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA MYNDIGHETER FÖR REGLERADE YRKEN I SVERIGE

I denna bilaga anges enligt 7 kap. 1 § de myndigheter som är behöriga myndigheter för reglerade yrken i Sverige.

Behörig myndighet är

 1. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, i fråga om

  1. brandskyddskontroll enligt 3 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor,

  2. kontroll av tankar avsedda för transport av farligt gods, och

  3. kontroll av cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor,

 2. Socialstyrelsen, i fråga om

  1. apotekare,

  2. arbetsterapeut,

  3. audionom,

  4. barnmorska,

  5. biomedicinsk analytiker,

  6. dietist,

  7. fysioterapeut (sjukgymnast),

  8. hälso- och sjukvårdskurator,

  9. kiropraktor,

  10. logoped,

  11. läkare,

  12. specialistläkare,

  13. naprapat,

  14. optiker,

  15. ortopedingenjör,

  16. psykolog,

  17. psykoterapeut,

  18. receptarie,

  19. röntgensjuksköterska,

  20. sjukhusfysiker,

  21. sjuksköterska,

  22. specialistsjuksköterska,

  23. tandhygienist,

  24. tandläkare,

  25. specialisttandläkare, och

  26. yrkesverksamhet inom den sociala barn- och ungdomsvården,

 3. Folkhälsomyndigheten, i fråga om

  1. användning av växtskyddsmedel klass 1 i de fall som avses i 2 kap. 20 § 2 förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel,

  2. användning av växtskyddsmedel klass 2 i de fall som avses i 2 kap. 20 § 2 förordningen om bekämpningsmedel, och

  3. användning av biocidprodukter klass 1 i de fall som avses i 3 kap. 16 § 1 och 17 § förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel,

 4. Finansinspektionen, i fråga om ansvarig för aktuariefunktionen i ett försäkringsföretag eller i ett tjänstepensionsföretag,

 5. Kammarkollegiet, i fråga om

  1. auktoriserade tolkar, och

  2. auktoriserade translatorer,

 6. Länsstyrelsen i Stockholms län, i fråga om väktare,

 7. Fastighetsmäklarinspektionen, i fråga om fastighetsmäklare,

 8. Statens skolverk, i fråga om

  1. lärare, och

  2. förskollärare,

 9. Universitets- och högskolerådet, i fråga om bergsguider,

 10. Elsäkerhetsverket, i fråga om elinstallatörer,

 11. Transportstyrelsen, i fråga om

  1. besiktningstekniker,

  2. taxiförare,

  3. utbildningsledare vid trafikskola,

  4. trafiklärare,

  5. lärare för introduktionsutbildning inför privat övningskörning,

  6. lärare för riskutbildning,

  7. lärare för mopedutbildning som kräver körkortsbehörighet AM, och

  8. lärare för moped-, snöskoter- och terränghjulingsutbildning som kräver förarbevis,

 12. Patentombudsnämnden, i fråga om auktoriserade patentombud,

 13. Statens jordbruksverk, i fråga om

  1. veterinär,

  2. djursjukskötare,

  3. godkänd hovslagare,

  4. legitimerad enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) godkänd för verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård,

  5. användning av växtskyddsmedel klass 1 i de fall som avses i 2 kap. 20 § 1 förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel,

  6. användning av växtskyddsmedel klass 2 i de fall som avses i 2 kap. 20 § 1 förordningen om bekämpningsmedel, och

  7. djurvårdare på utökad nivå,

 14. Boverket, i fråga om

  1. energiexperter,

  2. sakkunniga inom brandskydd,

  3. sakkunniga funktionskontrollanter,

  4. sakkunniga rörande kulturvärden,

  5. sakkunniga rörande tillgänglighet,

  6. kontrollansvariga, och

  7. yrkesverksamhet avseende kontroll av hissar och vissa andra motordrivna anordningar,

 15. Arbetsmiljöverket, i fråga om

  1. användning av biocidprodukter klass 1 i de fall som avses i 3 kap. 16 § 2 och 17 § förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel,

  2. yrkesdykare,

  3. sprängarbas, och

  4. arbete med medicinska kontroller.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:521

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2021.

På regeringens vägnar

ANNA HALLBERG
Carl Magnus Nesser
(Utrikesdepartementet)