Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:969

Publicerad den 3 november 2021
Lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Utfärdad den 28 oktober 2021

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 2 kap. 17 g § och 7 kap. 3 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2021/22:8, bet. 2021/22:FiU13, rskr. 2021/22:17.

2)

Senaste lydelse av lagens rubrik 2013:563.

17 g §

3) Ett fondbolag som i sin verksamhet lämnar råd till kunder om fondandelar i andra fall än det som avses i 7 kap. 1 § första stycket 3 ska när det utför sådana tjänster tillämpa 8 kap. 12 och 15 §§ och 9 kap. 36, 10, 17, 21, 23, 23 a och 2729 §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

3)

Senaste lydelse 2018:542.

3 §

4) Ett fondbolag som utför diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument ska i denna förvaltning och när det utför tjänster enligt 1 § första stycket tillämpa 8 kap. 912, 1416 och 22 §§ och 9 kap. 1, 36, 9, 10, 1223 a, 25 a29, 30 a och 40 §§, 41 § första stycket och 43 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

4)

Senaste lydelse 2021:469.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:969

Denna lag träder i kraft den 28 februari 2022.

På regeringens vägnar

ÅSA LINDHAGEN
Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)