Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:1217

Publicerad den 14 december 2021
Lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder
Utfärdad den 9 december 2021

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 4 kap. 15 och 18 a §§ och 10 kap. 11 § lagen (2004:46) om värdepappersfonder2) ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2021/22:11, bet. 2021/22:FiU15, rskr. 2021/22:78.

2)

Senaste lydelse av lagens rubrik 2013:563.

15 §

3) För varje värdepappersfond ska det finnas en aktuell informationsbroschyr.

3)

Senaste lydelse 2021:105.

Informationsbroschyren ska innehålla

 1. fondbestämmelserna,

 2. de ytterligare uppgifter som behövs för att man ska kunna bedöma fonden och den risk som är förenad med att investera i den,

 3. en tydlig och lättbegriplig förklaring av fondens riskprofil,

 4. uppgifter om det arbete eller de funktioner som fondbolaget får uppdra åt någon annan att utföra enligt 4 och 5 §§,

 5. uppgifter om vilka tillgångsslag fondmedlen får placeras i,

 6. för det fall fondmedlen får placeras i derivatinstrument, uppgifter om i vilket syfte och hur det möjliga resultatet av användningen av derivat instrument kan påverka fondens riskprofil, och

 7. uppgifter om fondbolagets ersättningspolicy.

För en värdepappersfond som hänvisar till ett referensvärde som avses i artikel 3.1.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 av den 8 juni 2016 om index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal eller för att mäta investeringsfonders resultat, och om ändring av direktiven 2008/48/EG och 2014/17/EU och förordning (EU) nr 596/2014 finns det i artikel 29.2 ytterligare bestämmelser om informationsbroschyrens innehåll.

Bestämmelser om vad en informationsbroschyr ska innehålla finns även i

 1. artikel 14 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 av den 25 november 2015 om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning samt om ändring av förordning (EU) nr 648/2012,

 2. artiklarna 6–9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 av den 27 november 2019 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn, och

 3. artiklarna 5–7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/852 av den 18 juni 2020 om inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar och om ändring av förordning (EU) 2019/2088.

18 a §

4) Bestämmelser om vad en årsberättelse ska innehålla finns även i

4)

Senaste lydelse 2021:105.

 1. artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365,

 2. artikel 11 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088, och

 3. artiklarna 5–7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/852.

Bestämmelser om vad en halvårsredogörelse ska innehålla finns även i artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365.

11 §

5) Fondbolag samt förvaltningsbolag och fondföretag som anges i 1 § första stycket ska betala en årlig avgift för

5)

Senaste lydelse 2021:105.

 1. Finansinspektionens verksamhet enligt

  1. denna lag,

  2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131,

  3. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088, och

  4. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/852, samt

 2. Statistiska centralbyråns verksamhet enligt lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna.

Finansinspektionen får ta ut avgifter för prövning av ansökningar, anmälningar och underrättelser enligt denna lag och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:1217

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

MAX ELGER
Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)