Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:1218

Publicerad den 14 december 2021
Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Utfärdad den 9 december 2021

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 1 kap. 2 a § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2021/22:11, bet. 2021/22:FiU15, rskr. 2021/22:78.

2 a §

2) Bestämmelser som, utöver bestämmelserna i denna lag, gäller för den som tillhandahåller investeringsrådgivning eller portföljförvaltning enligt denna lag finns i

2)

Senaste lydelse 2021:106.

  1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 av den 27 november 2019 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn, och

  2. artiklarna 5–7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/852 av den 18 juni 2020 om inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar och om ändring av förordning (EU) 2019/2088.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:1218

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

MAX ELGER
Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)