Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:1219

Publicerad den 14 december 2021
Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
Utfärdad den 9 december 2021

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att 10 kap. 1 och 5 §§ och 13 kap. 15 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska ha följande lydelse.

1)

Prop. 2021/22:11, bet. 2021/22:FiU15, rskr. 2021/22:78.

1 §

2) För varje EES-baserad alternativ investeringsfond som AIF-förvaltaren förvaltar och för varje alternativ investeringsfond som förvaltaren marknadsför inom EES ska det finnas en aktuell informationsbroschyr. Informationsbroschyren ska innehålla uppgifter om

2)

Senaste lydelse 2021:107.

 1. fondens investeringsstrategi och mål samt de omständigheter under vilka dessa eller investeringspolicyn kan ändras,

 2. var mottagarfonden är etablerad om fonden är en matarfond till en alternativ investeringsfond samt information om var de underliggande fonderna är etablerade om fonden är en fond-i-fond,

 3. de tillgångsslag som fonden får placera i och fondens riskprofil, inklusive information om användande av finansiell hävstång,

 4. de viktigaste rättsliga följderna av en investering i fonden,

 5. AIF-förvaltare, förvaringsinstitut, revisorer och andra tjänsteleverantörer,

 6. ansvarsförsäkring eller tillgängliga medel i enlighet med 7 kap. 5 § för att täcka eventuella skadeståndsanspråk,

 7. delegering av förvaltnings- och förvaringsfunktioner,

 8. principer och rutiner för värdering av tillgångarna i fonden,

 9. hantering av likviditetsrisker och rätt till inlösen samt förfarande och villkor för emission och försäljning av andelar eller aktier,

 10. avgifter och alla andra kostnader samt maximibelopp för direkta och indirekta avgifter och kostnader som belastar fondens investerare,

 11. förvaltarens principer för likabehandling av investerare och rätt till förmånligare villkor för någon investerare i fonden,

 12. fondens primärmäklare samt relevanta arrangemang mellan sådan mäklare och fonden,

 13. hur och när regelbunden information om fonden enligt 9 och 10 §§ lämnas,

 14. den senaste årsberättelsen enligt 4 § och det senaste beräknade nettotillgångsvärdet (NAV) eller marknadsvärdet för fondens andelar eller aktier, och

 15. historisk avkastning.

Bestämmelser om vad en informationsbroschyr ska innehålla finns även i

 1. artikel 14 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 av den 25 november 2015 om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning samt om ändring av förordning (EU) nr 648/2012,

 2. artiklarna 6–9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 av den 27 november 2019 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn, och

 3. artiklarna 5–7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/852 av den 18 juni 2020 om inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar och om ändring av förordning (EU) 2019/2088.

För en alternativ investeringsfond som omfattas av ett krav på att offentliggöra prospekt behöver AIF-förvaltaren endast lämna information enligt första stycket som inte redan framgår av prospektet.

5 §

3) Årsberättelsen ska innehålla

3)

Senaste lydelse 2021:107.

 1. en balansräkning eller annan redovisning av tillgångar och skulder,

 2. en resultaträkning,

 3. en verksamhetsberättelse,

 4. information om väsentliga förändringar i den information som ska lämnas enligt 1, 9 och 10 §§, och

 5. information om ersättningar.

Bestämmelser om vad en årsberättelse ska innehålla finns även i

 1. artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365,

 2. artikel 11 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088, och

 3. artiklarna 5–7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/852.

Uppgifterna om räkenskaperna i årsberättelsen ska sammanställas i enlighet med

 1. bestämmelserna om redovisning i den alternativa investeringsfondens hemland eller, om det är fråga om en icke EES-baserad alternativ investeringsfond, i det land där fonden är etablerad, och

 2. fondens fondbestämmelser, bolagsordning eller motsvarande regelverk.

15 §

4) Finansinspektionen får ta ut avgifter för prövning av ansökningar, anmälningar och underrättelser enligt

4)

Senaste lydelse 2021:107.

 1. denna lag,

 2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013,

 3. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 346/2013,

 4. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/760, och

 5. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131.

AIF-förvaltare som anges i 1 § ska betala en årlig avgift för

 1. Finansinspektionens verksamhet enligt

  1. denna lag,

  2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013,

  3. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 346/2013,

  4. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/760,

  5. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131,

  6. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088, och

  7. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/852, samt

 2. Statistiska centralbyråns verksamhet enligt lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna.

Skyldigheten att betala en årlig avgift gäller även utländska AIF-förvaltare som förvaltar sådana alternativa investeringsfonder som Finansinspektionen har tillsyn över enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/760 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:1219

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

På regeringens vägnar

MAX ELGER
Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)