Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

SFS 2021:1220

Publicerad den 14 december 2021
Lag om ändring i lagen (2021:967) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden
Utfärdad den 9 december 2021

Enligt riksdagens beslut1) föreskrivs att punkt 1 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2021:967) om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska ha följande lydelse.

1)

Bet. 2021/22:FiU15, rskr. 2021/22:78.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2021:1220
  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022 i fråga om 4 kap. 4 § och i övrigt den 28 februari 2022.

På regeringens vägnar

MAX ELGER
Lotta Hardvik Cederstierna
(Finansdepartementet)